Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment rokovala o aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

04.05.2021

V pondelok 3. mája prebehlo siedme rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu, toto rokovanie prebiehalo online formou za pomoci platformy MS Teams. Flexibilita online prostredia umožnila členom aktívnu účasť a vytvorila priestor na odbornú diskusiu o rozpracovaných aktivitách. V programe rokovania dominovali významné témy ako napr.: aktualizácia Sektorovej stratégie, identifikácia sektorových inovácií a ich vplyv na národné štandardy zamestnania či hodnotenie poskytovateľov vzdelávania.

Prioritná aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

Aktualizácia sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov zahŕňa aj definovanie návrhov opatrení v oblasti prípravy a zabezpečenia ľudských zdrojov pre sektor. Radí sa k najdôležitejším činnostiam v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie. Táto Stratégia vytvára rámec na to, aby zástupcovia sektora zanalyzovali stav sektora a ľudských zdrojov a navrhli opatrenia, ktoré zabezpečia, že sektor bude mať dostatočné množstvo vhodne kvalifikovanej pracovnej sily.

Nezadržateľné vývojové trendy

V roku 2020 bola vytvorená „nultá“ verzia sektorovej stratégie, ktorá pri svojej aktualizácii zohľadňuje pripomienky externého prostredia a reaguje na rýchlo meniace sa prostredie trhu práce. Viac ako 20 identifikovaných sektorových inovácií sa pomocou „inovačných kariet“ premietnu do reálnych nových odborných vedomostí a zručností nevyhnutných pre výkon zamestnaní. Ďalšou pridanou hodnotou stratégie sú informácie o prichádzajúcich zmenách aj pre sociálnych partnerov, ktorým umožnia lepšie reagovať na celoživotné vzdelávanie.

Progres pri tvorbe a revízií NŠZ

V rámci rokovania odznela informácia aj o výraznom zvýšení počtu zrevidovaných/vytvorených NŠZ. Sektor administratívy, ekonomiky a manažmentu sa radí k prierezovým, preto NŠZ podliehajú oproti ostatným sektorovým radám aj posudzovaniu expertného tímu finálnych posudzovateľov. Aktualizované NŠZ sú pravidelne zverejňované na webovej stránke národného projektu SRI www.sustavapovolani.sk

Závery

závere rokovania sektorová rada definovala úlohy pre členov na nasledujúce obdobie, kde kľúčovou úlohou bude aktualizácia sektorovej stratégie a dohodla predbežný termín ôsmeho rokovania na október 2021. Následne tajomníčka poďakovala prítomným členom za účasť a ich doterajšiu prácu a úsilie.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.