Novinky

Pracovný potenciál sektora možno definovať ako podiel uchádzačov o zamestnanie na celkovej potenciálnej zamestnanosti z pohľadu divízií zaradených do jednotlivých sektorov. Odzrkadľuje, koľko percent pracovnej sily, ktorá vykonávala pracovnú činnosť v rámci sektora, je evidovaná medzi uchádzačmi o zamestnanie. Uchádzača o zamestnanie možno definovať ako občana hľadajúceho zamestnanie zaradeného do evidencie nezamestnaných na úradoch PSVaR […]

Čítať ďalej

Dňa 28. 9. 2011 bola nová Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 schválená Riadiacim výborom NSP. Publikovaná bude vyhláškou Štatistického úradu SR a nadobudne účinnosť dňa 1. 1. 2012. Je plne kompatibilná s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou zamestnaní ISCO-08 (dodržal sa počet a charakter všetkých podskupín ISCO-08). Ide o najkomplexnejšiu klasifikáciu zamestnaní – tvorenú za účasti samotných zamestnávateľov, celkovo 626 expertov, prevažne […]

Čítať ďalej

SRI News

Piate rokovanie RV NSP

Dňa 28. septembra 2011 sa uskutočnilo v poradí piate rokovanie Riadiaceho výboru NSP. Rokovanie sa uskutočnilo na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na Špitálskej č. 6 v Bratislave. Predmetom rokovania bola predovšetkým prezentácia o aktuálnom stave realizácie aktivít č. 5 a 6 NSP I a aktivít č. 1b a 2 NSP II. Podrobnejší program […]

Čítať ďalej

V rámci realizácie a šírenia národného projektu Národná sústava povolaní sa realizátori projektu rozhodli zriadiť univerzálnu knižnicu pre problematiku vybudovania systému informácií, obsahujúceho opis štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta a na zlepšenie prístupu k informáciám o povolaniach a nárokoch zamestnávateľov na odborné zručnosti a praktické skúsenosti svojich zamestnancov. Na domovskej stránke internetového […]

Čítať ďalej

Dňa 1. júla 2011 bol spustený informačný systém Národnej sústavy povolaní do ostrej prevádzky, ktorý nahradil pôvodnú informačnú stránku. Systém sa v nasledujúcom období bude naďalej dolaďovať podľa požiadaviek členov sektorových rád, resp. riadiacich štruktúr projektu. Domovská stránka informačného systému je dostupná na týchto adresách: sustavapovolani.sk, nsponline.sustavapovolani.sk - pôvodná adresa, na ktorej prebiehal vývoj a testovanie informačného […]

Čítať ďalej

V časti Sektorové rady si môžete prečítať základné informácie o jednotlivých sektorových radách reprezentujúcich monitorovanie potrieb trhu práce v príslušných sektoroch národného hospodárstva a ich prenos do systému celoživotného vzdelávania, ktoré sa sformovali pre potreby národného projektu NSP. Ide napr. o informácie o členoch sektorovej rady, národných štandardoch zamestnaní, ktoré sektorová rada garantuje a v najbližšom […]

Čítať ďalej

Dňa 16. júna 2011 sa na základe požiadavky z rokovania Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov MŠVVaŠ SR, MPSVR SR, Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo a Riadiaceho výboru NSP. Predmetom rokovania bola spolupráca rezortov MŠVVaŠ SR a MPSVR SR na realizácii národných projektov Národná sústava povolaní […]

Čítať ďalej

Dňa 20. 4. 2011 sa začala séria prvých rokovaní sektorových rád (prvou zrealizovanou sektorovou radou bola Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu) a dňa 14. 6. sa úspešne uskutočnilo rokovanie v poradí poslednej, dvadsiatej Sektorovej rady pre elektrotechniku. Celkovo bolo vyškolených 373 členov sektorových rád, ktorí prijali závery, podľa ktorých sa budú aktivity národného […]

Čítať ďalej

Dňa 12. apríla 2011 sa v hoteli Sheraton v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia „POŽIADAVKY TRHU PRÁCE – VÝZVA PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE“ organizovaná pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny RNDr. Jozefa Mihála a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Ing. Eugena Jurzycu. Viac informácií nájdete tu.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.