Druhé rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo

06.11.2019

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 7. novembra 2019 v priestoroch Hotela Zámok Topoľčianky.  

Členovia Sektorovej rady sa stretli na druhom rokovaní po približne štyroch mesiacoch. Rokovania sa zúčastnilo 18 z 23 členov Sektorovej rady, vrátane garanta a predsedu, čo predstavuje približne 78 % účasť. Ostatní 5 členovia Sektorovej rady vopred hlásili svoju neúčasť z osobných alebo pracovných dôvodov. 

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu a garanta Sektorovej rady. Následne tajomník prezentoval zmeny v členskej základni Sektorovej rady. V období medzi prvým a druhým rokovaním došlo len k obmene tajomníka Sektorovej rady. 

V nasledujúcom paneli garant Sektorovej rady odprezentoval niektoré zahraničné trendy a analýzy zaoberajúce sa vplyvom 4. priemyselnej revolúcie na ľudské zdroje.  

Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré boli členom Sektorovej rady stanovené na prvom rokovaní. Hlavné úlohy boli sumarizácia strategických dokumentov vplývajúcich na sektor automobilového priemyslu a strojárstva na národnej a medzinárodnej úrovni a návrhy premís strategického smerovania sektora. Výstupy zasielali členovia Sektorovej rady tajomníkovi priebežne v období medzi prvým a druhým rokovaním.  

Od členov pracovnej skupiny v rámci Sektorovej rady, tajomník obdržal návrh premís strategického smerovania sektora, ktorý bol predmetom druhého rokovania. Na rokovaní sa členovia Sektorovej rady zhodli na nasledovnom znení šiestich premís:  

Premisa I: Rešpektovanie environmentálnych výziev 21. storočia s osobitným zameraním na vývojové tendencie, procesy a materiály v sektore  

Premisa II: Automatizácia, robotizácia a digitalizácia výrobných procesov, zariadení, služieb a pripravenosť pracovnej sily na dynamiku týchto zmien

Premisa III: Moderný servis flexibilne reagujúci na inovácie v sektore

Premisa IV: Medzisektorové prieniky ako nevyhnutná podmienka rozširovania produktového portfólia na globálnej úrovni so zreteľom na potreby moderného zákazníka

Premisa V: Edukácia a zvyšovanie povedomia pri dosahovaní bezpečnosti vo všetkých procesoch automobilovej výroby a strojárstva

Premisa VI: Popularizácia a zvyšovanie atraktivity technických povolaní v sektore

Úloha vypracovať premisy bola stanovená vybraným členom Sektorovej rady, aby bolo možné zistiť prístup a záujem príslušných členov o plnenie úlohy. Následne budú po vypracovaní premís všetci členovia Sektovej rady pripomienkovať vypracované výstupy cez IS SRI. Zapracovanie pripomienok majú na zodpovednosti predseda a garant Sektorovej rady. O finálnej podobe premís sa bude hlasovať per rollam v priebehu decembra. 

Prvý cyklus Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov obsahuje aj podúlohu – formuláciu poslania sektora v horizonte do roku 2030 s osobitným zameraním na ľudské zdroje.  Táto úloha bola po vzájomnej diskusii priradená predsedovi Sektorovej rady (za sektor automobilového priemyslu) a vybranému členovi Sektorovej rady (za sektor strojárskeho priemyslu), so stanoveným termínom do 26. novembra. Členovia budú následne vypracovaný výstup o poslaní sektora pripomienkovať do 7. decembra 2019, kedy sa pre členov uvedená úloha uzavrie. Predseda a garant Sektorovej rady budú zodpovední za zapracovanie pripomienok.

Program rokovania obsahoval aj návrh na presun národných štandardov zamestnania (ďalej len „NŠZ“) zo Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport do Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo. Návrh obsahoval šesť NŠZ:  

– Fyzik aerodynamik (SK ISCO-08: 2111002) 

– Fyzik mechanik (SK ISCO-08: 2111008) 

– Metrológ – vedecký pracovník (SK ISCO-08: neuvedené) 

– Technik metrológ (SK ISCO-08: 6222012) 

– Fyzik hydrodynamik (SK ISCO-08: 2111004) 

– Fyzik kryogenik (SK ISCO-08: 2111001) 

Tento návrh bol schválený. 

Posledným bodom programu rokovania bolo hlasovanie o Záveroch z rokovania, v ktorom sú zakotvené úlohy pre členov Sektorovej rady na nadchádzajúce obdobie a k nim prislúchajúce termíny. Závery z druhého rokovania Sektorovej rady boli zaslané všetkým členom Sektorovej rady na emailové adresy uvedené v informačnom systéme SRI. 

Zúčastnení členovia Sektorovej rady sa dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční 12. marca 2020. Miesto rokovania ešte nebolo určené.  

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.