Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

29.10.2019

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 30. – 31. októbra 2019 v priestoroch Hotela Stupka na Táloch. 

Rokovania sa zúčastnilo 20 z 28 členov Sektorovej rady, vrátane predsedu, garanta, podpredsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 71 % účasť. Ostatní členovia Sektorovej rady sa ospravedlnili z osobných alebo pracovných dôvodov.

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu Sektorovej rady. Následne tajomník prezentoval zmeny v členskej základni Sektorovej rady. Medzi prvým a druhým rokovaním prišlo k doplneniu inštitucionálneho a personálneho zloženia o troch nových členov Ing. Richarda Havrilu zástupcu spoločnosti TREVA FORGE s.r.o., Ing. Branislava Buľka nominanta Asociácie priemyselných zväzov a RNDr. Vladimíra Korčeka riaditeľa Strednej odbornej školy železničnej. Následne boli odovzdané menovacie dekréty novým členom Sektorovej rady a členom, ktorí neboli prítomní na prvom rokovaní.

Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré boli členom Sektorovej rady stanovené na prvom rokovaní. Hlavné úlohy boli sumarizácia strategických dokumentov vplývajúcich na sektor hutníctva, zlievarenstva, kováčstva na národnej a medzinárodnej úrovni a návrhy premís strategického smerovania sektora. Výstupy zasielali členovia Sektorovej rady tajomníkovi priebežne v období medzi prvým a druhým rokovaním. 

Hlavným cieľom druhého rokovania bolo sformulovanie návrhu premís strategického smerovania sektora. Na rokovaní sa prítomní členovia zhodli na nasledovnom znení piatich premís: 

Premisa I: Zavádzanie alternatívnych zdrojov energie do technologických procesov vo výrobe a znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie.

Premisa II: Príprava ľudských zdrojov na inováciu výroby a zavádzanie nových technológií.

Premisa III: Implementácia najnovších svetových trendov a poznatkov pri riadení procesov v sektore.

Premisa  IV: Hľadanie nových príležitostí na perspektívnych trhoch.

Premisa V: Zvyšovanie atraktivity sektora a popularizácia prípravy na povolanie v sektore.

 

Úloha vypracovať jednotlivé premisy bola stanovená vybraným jednotlivcom. Následne budú po vypracovaní premís všetci členovia Sektovej rady pripomienkovať vypracované výstupy cez IS SRI. Zapracovanie pripomienok majú na zodpovednosti autori premís. O finálnej podobe premís sa bude hlasovať per rollam na konci novembra 2019.

Na záver rokovania sa prítomní členovia dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční 30. – 31.1. 2020 v hoteli Sitno vo Vyhniach. 

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.