Druhé rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

28.10.2019

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 29. – 30. októbra 2019 v priestoroch Hotela Atrium v Novom Smokovci. 

Rokovania sa zúčastnilo 15 z 20 členov Sektorovej rady, vrátane predsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 75 % účasť. Zvyšných päť členov Sektorovej rady sa vopred ospravedlnilo z osobných alebo pracovných dôvodov.

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu Sektorovej rady. Následne tajomník prezentoval zmeny v členskej základni Sektorovej rady. Medzi prvým a druhým rokovaním prišlo k doplneniu inštitucionálneho a personálneho zloženia o dvoch nových členov Ing. Máriu Beňušovú zástupkyňu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ing. Jozef Neuschla zástupcu Strednej odbornej školy v Handlovej. Následne boli odovzdané menovacie dekréty novým členom Sektorovej rady a členom, ktorí neboli prítomní na prvom rokovaní.

Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré boli členom Sektorovej rady stanovené na prvom rokovaní. Hlavné úlohy boli sumarizácia strategických dokumentov vplývajúcich na sektor ťažby a úpravy surovín, geológie na národnej a medzinárodnej úrovni a návrhy premís strategického smerovania sektora. Výstupy zasielali členovia Sektorovej rady tajomníkovi priebežne v období medzi prvým a druhým rokovaním. 

Na základe obdržaných výstupov bol formulovaný predsedom sumárny návrh premís  strategického smerovania sektora, ktorý bol predmetom druhého rokovania. Na rokovaní sa členovia Sektorovej rady zhodli na nasledovnom znení ôsmych premís: 

Premisa I: Geologický výskum a prieskum.

Premisa II: Ekonomicky efektívna ťažba.

Premisa III: Ekologická ťažba.

Premisa  IV: Ekonomicky efektívna úprava a zušľachťovanie nerastných surovín.

Premisa V: Ekologická úprava a zušľachťovanie nerastných surovín.

Premisa VI: Využitie odpadu z ťažobného priemyslu.

Premisa VII: Nové metódy ťažby a úpravy a zušľachťovania nerastných surovín.

Premisa VIII: Využívanie tretej dimenzie litosféry pre vykonávanie inžiniersko-technických činností.

 

Úloha vypracovať jednotlivé premisy bola stanovená vybraným jednotlivcom. Následne budú po vypracovaní premís všetci členovia Sektovej rady pripomienkovať vypracované výstupy cez IS SRI. Zapracovanie pripomienok majú na zodpovednosti autori premís. O finálnej podobe premís sa bude hlasovať per rollam na konci novembra 2019.

Program rokovania obsahoval aj návrh na presun národných štandardov zamestnania (ďalej len „NŠZ“) zo Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport do Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu. Návrh obsahoval 9 NŠZ: 

– 3111004 – Technik geofyzik 

– 3111003 – Technik geológ

– 2114010 – Geofyzik

– 2114001 – Geochemik

– 2114008 – Hydrogeológ

– 2114006 – Vedecký pracovník v geológii

– 2114003 – Mikropaleontológ

– 2114004 – Paleontológ

– 2114009 – Seizmológ

 

Všetkých deväť návrhov na presun NŠZ bolo členmi Sektorovej rady akceptovaných.

Na záver rokovania sa prítomní členovia dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční 29. – 30.1. 2020 v hoteli Sitno vo Vyhniach. 

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.