Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

2. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo

11.11.2019

Dňa 12. novembra 2019 sa v hoteli Vienna House Easy Bratislava uskutočnilo v poradí druhé rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo, v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI). 

Rokovanie sa konalo po dvoch mesiacoch od termínu prvého a v rámci programu sa venovalo zmenám v inštitucionálno-personálnom zložení, vyhodnoteniu plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, návrhu na presun NŠZ (konkrétne zo Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch – NŠZ s názvom Predavač mäsa a rýb s inkasom – mäsiar), či aktuálnemu stavu sektora. Ten prezentovala predsedníčka SR Jana Venhartová z pohľadu trendov a makroekonomiky. Tajomník Ľuboslav Blišák sa vo svojej prezentácii venoval zas aktuálnej situácii a štatistickým údajom v sektore, z pohľadu ľudských zdrojov.

Hlavným bodom programu však bolo identifikovanie premís a dopadov na ľudské zdroje, ktoré sú súčasťou I. a II. cyklu sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Na identifikácii sa podieľali najprv členovia pracovnej skupiny (J. Venhartová, Z. Nouzovská, S. Voskár, T. Belová, E. Forrai), pričom komplexný pohľad dotvorili členovia Sektorovej rady na rokovaní, v rámci pracovných skupiniek. Spolu sa vyprofilovali štyri premisy, ku ktorým boli identifikované dopady na ľudské zdroje. Odsúhlasené premisy sú v tomto znení:

Premisa I: Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným technologickým vybavením a produkciou inovatívnych potravín s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších poznatkov vedy a výskumu.

Premisa II: Potravinársky priemysel šetrný k životnému prostrediu s optimálnnymi energetickými nárokmi a minimálnymi emisiami a odpadmi.

Premisa III: Zvyšovanie spotreby domácich potravín, nové odbytové možnosti vrátane podpory exportu.

Premisa IV: Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu.

Zapracovanie posledných pripomienok majú na zodpovednosť vlastníci premís, teda autori z pracovnej skupiny. O finálnej podobe premís a dopadov sa bude hlasovať tzv. per rollam. V rámci I. cyklu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov sa pracovná skupina a predsedníčka SR venovali tiež formulácii poslania sektora v horizonte 2030 s osobitným zameraním na ľudské zdroje. Za reprezentatívne poslanie sektora bola vybratá táto myšlienka:

Moderné, konkurencieschopné priemyselné odvetvie, ponúkajúce kvalitné, inovatívne výrobky so zníženým dopadom priemyselnej výroby na životné prostredie.

S blížiacim sa záverom rokovania sa program sústredil na činnosti a aktivity, ktoré v blízkej dobe čakajú členov Sektorovej rady a na následné hlasovanie o Záveroch z rokovania. Zúčastnení členovia Sektorovej rady sa spoločne dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční v dňoch 3. – 4. február 2020, pričom miesto rokovania bude vybrané rozhodnutím predsedníčky, garanta a tajomníka SR.

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.