Zástupcovia sektora voda, odpad a životné prostredie rokovali po dlhých mesiacoch naživo

27.09.2021

Členovia Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie sa po viac ako roku stretli na osobnom rokovaní. Ôsmeho rokovania, ktoré sa uskutočnilo 23.-24. septembra 2021 v Modre sa zúčastnilo 11 členov. V dôsledku pretrvávajúcej pandémie spojenej s ochorením COVID-19 zabezpečil hotel Pod Lipou a Realizačný tím SRI všetky ochranné opatrenia a prostriedky na to, aby sa rokovanie odohralo v bezpečnom prostredí.

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030

8. rokovanie Sektorovej rady otvorili garant RNDr. Oto Nevický, MBA a predsedníčka Sektorovej rady Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING. Po otvorení rokovania manažérkou projektu SRI PaedDr. Alenou Minns, PhD. sa prítomní zamerali na hlavné úlohy projektu. V predchádzajúcom období pripravili členovia Sektorovej rady aktualizáciu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 (ďalej len „SSRĽZ“), ktorú následne pripomienkoval Prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. Na rokovaní preto prítomní diskutovali vznesené pripomienky a možnosti ich zapracovania do akčného plánu na zabezpečenie kvalitných a konkurencieschopných ľudských zdrojov v sektore.

Vzdelanie v sektore voda, odpad a životné prostredie

V rámci rokovania vystúpili so svojim príspevkom aj členovia Sektorovej rady, Ing. Viera Žatkovičová (Štátny inštitút odborného vzdelávania) a Ing. Miroslav Tóth (Súkromná stredná odborná škola Trebišov DSA), ktorí sa venovali tematike vzdelávania v sektore. Ing. Viera Žatkovičová pripravila zúčastneným prezentáciu na tému existujúcich odborov stredného odborného vzdelávania pre sektor, pričom predstavila aj mechanizmus zrodu, tvorby a úpravy štátnych vzdelávacích programov. Na jej príspevok nadviazal so svojimi praktickými skúsenosťami aj Ing. Miroslav Tóth, riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy DSA v Trebišove, jednej z prvých odborných škôl, ktorá do svojich osnov zaradila experimentálny odbor Vodár-vodohospodár. Od spustenia experimentálneho overovania ubehlo už niekoľko rokov, prvý absolventi sa začali uplatňovať na trhu práce a študijný odbor sa zaradil medzi akreditované stredoškolské odbory. Prezentácia Ing. Tótha prítomných previedla celým týmto procesom.

Ranking poskytovateľov vzdelávania

Sektor voda, odpad a životné prostredie patrí medzi kľúčové odvetvia na zabezpečenie zdravého obyvateľstva a rozvoja krajiny, preto je jednou z kľúčových úloh Sektorovej rady aj identifikácia kvalitných vzdelávacích inštitúcii. Tajomníčka Sektorovej rady predstavila prítomným na 8. rokovaní Sektorovej rady rebríček hodnotenia vzdelávacích inštitúcií, ktoré pripravujú absolventov pre sektor, metodiku jeho výpočtu a parametre vstupujúce do vyhodnotenia. Prítomní sa po diskusii zhodli na úprave vybraných vzdelávacích odborov a niekoľkých pripomienkach k hodnoteným parametrom, ktoré boli ďalej tajomníčkou Sektorovej rady komunikované Realizačnému tímu SRI.

Záver

8. rokovanie Sektorovej rady prinieslo množstvo podnetov na ďalšiu diskusiu, preto vodári, odpadári a zástupcovia starostlivosti o životné prostredie pevne veria, že sa začiatkom budúceho roka opäť stretnú na rokovaní osobne.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.