Kvalita vzdelávania pre sektor vody, odpadu a životného prostredia

24.08.2022

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie sa pri svojej činnosti v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce do roku 2030 (ďalej len „NP SRI“), ktorý je realizovaný pod gesciou MPSVaR, zaoberala aj možnosťami hodnotenia vzdelávacích inštitúcií.  

Stredoškolské odbory pripravujúce absolventov pre sektor 

Sektor vody, odpadu a životného prostredia zamestnáva spolu približne 24-tisíc ľudí, pričom sa v sektore uplatňujú nie len odborní zamestnanci z príslušnej oblasti, ale aj široká škála strojníkov, stavebníkov či technikov. Odborníkov špecificky pre sektor pripravuje v súčasnosti len 12 stredoškolských odborov vzdelania, pričom donedávna chýbal v sústave vzdelávacích odborov študijný program pripravujúci nových vodárov. Aj vďaka národnému projektu SRI sa členom sektorovej rady podarilo po dlhých rokoch vytvoriť experimentálny odbor „Technik vodár-vodohospodár“, ktorý bol minulý rok schválený a zaradený do sústavy vzdelávacích odborov. 

Pri kreovaní stanoviska k možnostiam hodnotenia vzdelávacích inštitúcií si zástupcovia sektora uvedomujú, že sektor sa nemôže porovnávať s ekonomicky silnejšími odvetviami. Hlavnými surovinami sektora sú voda, odpady a krajina, ktoré sú chránené a regulované prísnou legislatívou. Na druhej strane je sektor pre svojich zamestnancov celoživotným pracovným útočiskom a ponúka stabilitu.  

Kreovanie kritérií 

Na úvodných stretnutiach členov Sektorovej rady k možnostiam hodnotenia vzdelávacích inštitúcií boli členmi pomenované kritériá, ktoré sú pre hodnotenie vzdelávacích inštitúcii z ich pohľadu kľúčové. Medzi dôležité faktory boli zaradené napríklad výsledky maturitných skúšok z odborných predmetov, materiálovo-technické zabezpečenie školy, či personálne obsadenie pedagogického zboru. Vzhľadom na to, že uvedené faktory nie sú dátovo uchopiteľné, sa členovia Realizačného tímu NP SRI zamerali na kritériá, ktoré vie spoločnosť TREXIMA Bratislava analyzovať zo svojich rozsiahlych dátových zisťovaní.  

Kľúčovou úlohou, ktorou sa zaoberal Realizačný tím NP SRI v posledných mesiacoch bola príprava interaktívneho nástroja, ktorý umožňuje vytvoriť rebríčky na základe individuálne volených parametrov. Výsledný nástroj ponúka možnosť výberu z parametrov, ako sú konkrétna sektorová rada (prípadne pododvetvie), odbor, typ školy, kraj, či stupeň vzdelávania. Okrem týchto parametrov ponúka nástroj možnosť voliť výber a pomer vplyvu ponúkaných kritérií – mzdy, nezamestnanosť, práca v odbore, hodnotenie zamestnávateľa, pokračovanie na vysoké školy, či výučba a výsledky.  

Príklad dobrej praxe 

Z hľadiska potrieb sektora je však naďalej kľúčové šíriť povedomie o možnostiach vzdelávania a uplatnenia v sektore, preto členovia sektorovej rady pokladajú za kľúčové prezentovať najmä príklady dobrej praxe. Medzi školy, ktoré je potrebné propagovať patrí napríklad Súkromná stredná odborná škola DSA v Trebišove, ktorej riaditeľ, Mgr. Miroslav Tóth, je aj členom Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie. Škola disponuje jedinečným tréningovým centrom, ktorého súčasťou je podzemný polygón slúžiaci na simulované zisťovanie porúch vodovodného potrubia. Okrem toho žiaci pracujú v tréningovej hale s plne funkčnou vodárenskou armatúrou pozostávajúcou z desiatok vodovodných objektov. Výborné materiálovo-technologické zabezpečenie spolu s kvalitnou pedagogickou základňou a úzka spolupráca so zamestnávateľmi sú predpokladom pre výborné uplatnenie  absolventov odboru.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.