Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Siedme online rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie

12.05.2021

V dôsledku pretrhávajúcej pandémie spojenej s ochorením COVID-19 sa aj siedme rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie konalo v online prostredí. V úvode rokovania privítali zúčastnených garant Sektorovej rady RNDr. Oto Nevický, MBA a predsedníčka Ing. Ivana Mahríková, PhD. Členom Sektorovej rady bola na rokovaní po prvý krát predstavená aj nová manažérka projektu SRI PaedDr. Alena Minns, PhD.

Aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030

Po privítaní pokračovalo rokovanie v stanovených bodoch. Najdôležitejšou témou, ktorá odznela na rokovaní bola aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030. Na spracovaní aktualizovaného dokumentu v ostatných mesiacoch usilovne pracovala vytvorená pracovná skupina. Na siedmom rokovaní bola ostatným členom Sektorovej rady predstavená jej základná štruktúra a progres pri plnení úloh na jej aktualizácii.  

Z prác na aktualizácii dokumentu vyplynula aj kľúčová úloha s ktorou sa Sektorová rada potýka, a to identifikácia kľúčových inovácií, u ktorých sa predpokladá vplyv na ľudské zdroje v sektore. Dôležitým bodom je aj určenie vplyvu týchto inovácií na požadované vedomosti a zručnosti zamestnancov, ale aj charakter ich práce. Preto v najbližších dňoch je práve úlohou Sektorovej rady stanovenie vplyvu inovácií na ľudské zdroje v sektore.

Národné štandardy zamestnaní

Od leta 2020 pracujú členovia Sektorovej rady na tvorbe a revízií národných štandardov zamestnaní z oblasti vody, odpadu a životného prostredia. Cieľom týchto prác je zachytiť zmeny požiadaviek na zamestnancov v sektore a pripraviť tak na nich aj vzdelávací systém. V procese prác si autori uvedomujú dôležitosť tejto úlohy a preto pozorne analyzujú všetky zmeny, v čoho dôsledku navrhli autori vznik jedného a zánik dvoch štandardov, ktoré sa už v našom hospodárstve neuplatňujú.

Na záver rokovania, po prečítaní záverov si prítomní členovia spolu s Realizačným tímom SRI dohodli  termín rokovania, ktoré už všetci pevne veríme, prebehne naživo.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.