Moderné technológie v sektore voda , odpad a životné prostredie

21.06.2022

Členovia Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie sa po dlhých mesiacoch opäť stretli na osobnom rokovaní. V poradí už desiate rokovanie Sektorovej rady sa realizovalo  v termíne  20. – 21. jún v Novom Smokovci, kde na prítomných čakal program plný podnetných tém.

Aktivity členov Sektorovej rady

V úvode rokovania prítomných privítal garant, RNDr. Oto Nevický, MBA, a predsedníčka Sektorovej rady, Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING.  Vo svojom úvodnom slove, PaedDr. Alena Minns, PhD., manažérka projektuSektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR do roku 2030 (ďalej len „NP SRI“), priblížila ďalšie kroky, ktoré podniká Realizačný tím s cieľom prezentovať a implementovať projektové výstupy. Začiatkom júna sa uskutočnil aj 23. ročník výstavy vodného hospodárstva AQUA 2022, na ktorej sa zúčastnila a o ktorej priebehu informovala prítomných členov predsedníčka Sektorovej rady. Súčasťou výstavy bola aj odborná konferencia na tému „Vodovody a kanalizácie“ venovaná novej legislatíve.

Tajomníčka Sektorovej rady využila možnosť osobného rokovania a v programe z tohto dôvodu ponechala dostatočný priestor na diskusiu.  Medzi ústredné body rokovania boli zaradené témy ako duálne vzdelávanie, ranking poskytovateľov vzdelávania, či spätná väzba na fungovanie sektorových rád. Prítomní členovia prišli aj s niekoľkými nápadmi, ako ďalej prezentovať pripravené výstupy a zintenzívniť propagáciu projektu. Do budúcna rátame s intenzívnejšou komunikáciou s personálnymi oddeleniami zamestnávateľov za účelom prenosu výstupov projektu do praxe, či prezentáciou aktivít na odborných seminároch a konferenciách.

Prezentácia sektora

Členov Sektorovej rady zaujala iniciatíva Realizačného tímu NP SRI, ktorý plánuje v nasledujúcom období organizovať tlačové besedy, či reportáže v regionálnych médiách. Sektor dlhodobo zápasí s nedostatkom zamestnancov, a práve takúto iniciatívu vnímajú členovia ako možnosť propagácie. V prvom rade je dôležité prezentovať príklady dobrej praxe vo vzdelávaní, ako je stredoškolský študijný odbor Vodár – vodohospodár a tak prilákať nielen nových študentov, ale aj motivovať ďalšie regióny a školy ku zavedeniu tohto odboru. V druhom kroku by členovia radi poukázali na moderné postupy a technológie, ktoré sú v sektore bežnou praxou. Využívanie smart technológií by mohlo sektor zatraktívniť v očiach mladých ľudí a motivovať ich tak zamestnať sa v ňom. 

Možnosti hodnotenia vzdelávacích inštitúcií

Na záver rokovania bol prítomným členom odprezentovaný nový nástroj na vytváranie rebríčka hodnotenia vzdelávacích inštitúcií, ktorý je interným nástrojom spoločnosti Trexima Bratislava. Následne boli prítomní členovia vyškolení na prácu s novými funkcionalitami informačného systému.

Záver

10. rokovanie prinieslo mnoho podnetných nápadov a ideí, ktoré v nasledujúcom období rozpracujú nielen členovia Sektorovej rady, ale aj Realizačný tím NP SRI a spolu tak opäť raz prispejú k efektívnejšiemu rozvoju trhu práce.

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.