Deviate rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie

08.02.2022

Členovia Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie sa stretli na svojom deviatom rokovaní dňa 7. februára 2022. Aj napriek veľkej snahe zorganizovať osobné rokovanie sa v dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie museli členovia stretnúť opäť len v online priestore.

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov a sektorové partnerstvá

Od prvej polovice minulého roka sa členovia sektorovej rady neúnavne venovali aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030. Ako hovorí predsedníčka, Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING, „Životné prostredie, jeho kvalita, rozvoj, ochrana a trvalá udržateľnosť je súčasťou života každého z nás“. Zabezpečenie kvalitnej pracovnej sily je preto v záujme nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti a tak sa pripravená stratégia zameriava okrem inovačného potenciálu zamestnancov v sektore aj na zvyšovanie environmentálneho povedomia spoločnosti.

Členovia Realizačného tímu projektu SRI v súčasnosti pracujú na príprave aktivít, ktorých cieľom je prezentácia pripravených stratégií zodpovedným inštitúciám a príslušným rezortom. Mnohé z pripravených aktivít akčného plánu stratégie je však možné realizovať aj prostredníctvom vytvárania partnerstiev medzi jednotlivými inštitúciami. Do najbližšieho obdobia je preto nevyhnutné, aby členovia Realizačného tímu spolu s členmi sektorovej rady spolupracovali na identifikácii kľúčových partnerov, ktorí budú spoločne pracovať na realizácii stanovených cieľov.

Úspech tkvie v informáciách

Medzi hlavné body rokovania boli zaradené aj prezentácie o štúdiách realizovaných Realizačným tímom projektu SRI. Tajomníčka na rokovaní prítomným predstavila výsledky štúdií – Zručnosti budúcnosti, Digitálna transformácia a Práca 4.0, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty vývoja trhu práce a prinášajú užitočné informácie pre stanovenie a realizáciu cieľov úspešnej transformácie sektora.

Inovácie a ich dopad na sektor vody, odpadu a životného prostredia

Zavádzanie inovácií neustále hýbe trhom práce naprieč celým hospodárstvom Slovenskej republiky a ani sektor vody, odpadu a životného prostredia nie je výnimkou. Aby mohol na tieto zmeny adekvátne reagovať vzdelávací systém je nevyhnutné prenášať inovácie aj do pripravovaných kariet zamestnaní. Na rokovaní si preto prítomní spoločne pripomenuli mechanizmus prenosu inovácií do národných štandardov zamestnaní.

Úlohy do ďalšieho obdobia

Deviate rokovanie prinieslo mnoho nových námetov, ktorými sa v najbližších mesiacoch bude sektorová rada zaoberaťČlenovia sektorovej rady, ale aj realizačný tím naďalej pracujú na aktivitách spojených s propagáciou pripraveného akčného plánu, aby bolo možné zabezpečiť implementáciu pripravenej sektorovej stratégie do praxe.

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 bola vypracovaná v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, v gescii MPSVR SR, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.