Šieste rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie

15.12.2020

V poradí už šieste rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie sa uskutočnilo v utorok 15. decembra 2020. V dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie spojenej s ochorením COVID-19 sa členovia Sektorovej rady tento krát stretli online formou na platforme MS Teams.

Otvorenie rokovania

Rokovanie otvorila predsedníčka Ing. Ivana Mahríková, PhD a prítomných privítal aj garant Sektorovej rady RNDr. Oto Nevický, MBA. Prítomných členov čakal nabitý program, ktorý sa opieral o tri hlavné body.

Moderné a úspešné Slovensko

Prvou kľúčovou témou rokovania bol integrovaný reformný plán Moderné a úspešné Slovensko. Medzi sedem vytýčených priorít tohto dokumentu boli zaradené oblasti „zelenej ekonomiky“, či oblasti digitalizácie, trhu práce a sociálnej udržateľnosti, vzdelávania, či vedy, výskumu a inovácií. Práve tie môžeme definovať ako piliere Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, na ktoré pri svojej práci nadväzujú aj experti z oblasti voda, odpad a životné prostredie. Členovia Sektorovej rady poskytli svoje podnety a námety na doplnenie tajomníčke a pod hlavičkou Sektovej rady budú zaslané na adresu verejného pripomienkovania.

Hodnotenie vzdelávacích inštitúcií

Druhou hlavnou témou boli možnosti hodnotenia vzdelávacích inštitúcií, ktorá bola otvorená už počas piateho rokovania, kde členovia v dvoch tímoch pripravili nosné body o ktoré sa budú opierať pri diskusii k rankingu  poskytovateľov vzdelávania. Členovia Realizačného tímu pripomenuli prítomným výsledky z ostatného rokovania a odprezentovali námety zozbierané naprieč všetkými Sektorovými radami.

Závery

Na záver rokovania sa  preberali aj aktuálne úlohy Sektorovej rady. Od letných mesiacov členovia pracujú na tvorbe a revízii národných štandardov zamestnaní, tak aby poskytovali čo najpresnejšie informácie k požiadavkám na jednotlivé zamestnania. V ostatnom období boli tajomníčke Sektorovej rady zaslané návrhy na aktualizáciu obsahu a názvu niektorých štandardov, ktoré si členovia na rokovaní prediskutovali a odsúhlasili.

Už teraz sa všetci tešia na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v rozmedzí mesiacov marec-apríl 2020.

« domov

Predchádzajúce články:

Technik vodár vodohospodár

Piate rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie

3. rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie sa stretla na svojom druhom rokovaní

Prvé rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.