Technik vodár vodohospodár

20.11.2020

Vodárenské spoločnosti dlhodobo zápasia s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Šestnásť vodárenských spoločností naprieč Slovenskou republikou avizovalo na rok 2020 dodatočnú potrebu viac ako 600 žiakov so stredoškolským vzdelaním v odbore.

Na podnet dopytu trhu práce vznikol v roku 2016 experimentálny stredoškolský odbor „Technik vodár vodohospodár“ na SOŠ Kukučinovej v Košiciach v spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ktorá od začiatku projektu garantovala zamestnanie úspešným absolventom odboru. V rovnakom čase bola výučba v tomto odbore spustená aj na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove. Samotný odbor pripravuje žiakov na výkon kvalifikovaných odborných manuálnych činností súvisiacich s výstavbou, opravou a údržbou vodných objektov, kanalizačných sietí a vodohospodárskych stavieb.

Duálne vzdelávanie

Podľa slov riaditeľa SOŠ Kukučinovej, PhDr. Jána Pitucha, najväčšou devízou odboru je produkcia odborníkov schopných nastúpiť priamo do praxe. Regionálne vodárenské spoločnosti poskytujú žiakom nie len odborný výcvik na rôznych úsekoch v ich prevádzkach, ale priamo zasahujú do tvorby vyučovacieho obsahu. Vďaka angažovanosti zamestnávateľov sa žiaci už počas štúdia oboznamujú s modernými technológiami a materiálmi využívanými v reálnych podmienkach. Žiaci majú možnosť získavať pracovné návyky priamo na pracoviskách Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. (SVP, š. p.) a pracoviskách Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (VVS, a. s.). Výsledkom spolupráce sú absolventi pripravení nastúpiť na kľúčové pozície vodárenských a vodohospodárskych prevádzok. 

Nové inovatívne učebné pomôcky

Obe stredné odborné školy poskytujú svojim žiakom nadštandardné materiálovo-technické vybavenie. SOŠ Kukučinová v ostatnom období  v spolupráci s VVS vybavila špecializovanú teoretickú učebňu. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola rekonštruovaná učebňa slúžiaca na praktický výcvik žiakov. Škola v súčasnosti zaobstaráva najmodernejšie pracovné prostriedky, ktoré pripravia žiakov na prácu u zamestnávateľov.

Súkromná odborná škola v Trebišove disponuje jedinečným školiacim centrom. Vďaka pomoci VVS vybudovala vo svojich priestoroch podzemný polygón, ktorý slúži na simulované zisťovanie porúch vodovodného potrubia s tromi simulátormi porúch. V tréningovej hale žiaci pracujú s plne funkčnou vodárenskou armatúrou pozostávajúcou z desiatok vodovodných objektov. V školskom roku 2019/2020 bolo spustené duálne vzdelávanie v spolupráci so SVP, š.p.. Pre záujemcov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole spustila SOŠ v Trebišove spoluprácu so Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.

Absolventi

S prvými úspešnými maturantmi sa experimentálne overovanie blíži do cieľovej roviny. V školskom roku 2019/2020 opustili školské brány prví absolventi. Takmer dvadsiatka z nich nastúpila do svojho prvého zamestnania v rôznych odvetviach vodárenstva a stavebníctva. Ďalší piati žiaci sa rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Záujem o štúdium v tomto odbore neustále rastie, čoho dôkazom je aj záujem o výučbu odboru na ďalších stredných odborných škôl v Nitre, Trenčíne a Poprade. 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.