Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie sa obzrela za štyrmi rokmi svojej činnosti a nechce sa lúčiť nadlho

27.10.2022


Jedenáste rokovanie
Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie bolo v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami (NP SRI) jej posledným. Členky a členovia sektorovej rady sa stretli v dňoch 26. – 27. septembra 2022 v Hoteli Green na Kubínskej holi. 

Pohľad späť – od apríla 2019 až po súčasnosť

Rokovanie otvorili svojimi príhovormi garant a predsedníčka sektorovej rady, ktorí zbilancovali činnosť sektorovej rady za uplynulé štyri roky. Vyzdvihli prínos jej fungovania pri budovaní pevných vzťahov medzi členmi sektorových rád a sektorovými radami navzájom. Za koordináciu sektorovej rady v ostatnom dva a pol roku sa poďakovali odchádzajúcej tajomníčke Ing. Alene Ciburovej. Tá v priebehu rokovania prezentovala aj vybrané výsledky činnosti sektorových rád a postrehy z dotazníkov hodnotenia ich funkčnosti a efektívnosti. V dotazníkoch spätnej väzby vyhodnotili členovia sektorovej rady funkčnosť a efektívnosť rady veľmi pozitívne. Do budúceho obdobia odporúčajú členovia sektorovej rady zvýšiť zastúpenie organizácií z oblastí: hydrológia a vodohospodárska výstavba, odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia.  

Členovia sektorovej rady sa zhodujú v tom, že dúfajú v pokračovanie pravidelných osobných rokovaní sektorovej rady aj v budúcich rokoch. Už vzniknuté výstupy projektu, predovšetkým Sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov a Národné štandardy zamestnaní, je potrebné ďalej diseminovať smerom k odbornej verejnosti a orgánom štátnej správy. Pre efektívne použitie výstupov NP SRI na celoštátnej úrovni je potrebná úzka spolupráca aj s Ministerstvom životného prostredia SR

Sektorová rada si predsavzala pokračovať v svojej činnosti aj po skončení Národného projektu SRI

Práve v deň jedenásteho rokovania zasadala Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Novela sa týka aj štatútu sektorových rád a ich ďalšieho fungovania po skončení Národného projektu SRI. Tiež stanovuje nové úlohy pre Alianciu sektorových rád. Návrh novely o.i. zavádza strategický charakter pôsobnosti Aliancie a sektorových rád. Vízia pre pôsobenie sektorových rád od roku 2023 sa opiera o túto novelu. Jej cieľom je zabezpečiť udržateľnosť systému riadenia nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Ide napr. o opis nárokov trhu práce na pracovné miesta a prenos týchto potrieb do systému celoživotného vzdelávania v súlade so Stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030. Viac informácií na: https://hsr.rokovania.sk/.   Novinkou má byť úloha sektorových rád pri posudzovaní kvality poskytovateľov vzdelávania. 

Od roku 2024 sa predpokladá čerpanie finančných zdrojov na zabezpečenie činnosti sektorovej rady z Operačného programu Slovensko.    

Súčasné problémy a výzvy neobchádzajú ani sektor voda, odpad a životné prostredie

Nedávny turbulentný vývoj v celosvetovom meradle (pandémia COVID-19, vojna na Ukrajine, energetická kríza, vysoká miera inflácie…) prakticky znemožňujú strategické plánovanie podnikov v dlhodobom horizonte. Možno predpokladať, že sektorovú stratégiu bude potrebné aktualizovať a reflektovať tým na spoločenské, ekonomické a politické zmeny v pravidelných intervaloch. 

Pokračujúcim trendom je tzv. odliv mozgov do zahraničia a medzi sektormi navzájom. Absolventov všetkých technických študijných programov ,,odoberá“ sektor informačných technológií vďaka atraktívnym mzdovým pomerom. Je preto pri plánovaní ľudských zdrojov potrebné rátať s percentom absolventov, ktorí úspešne ukončia štúdium v sektore, avšak nájdu svoje uplatnenie v inom odvetví alebo v inej krajine. 

Environmentálne inovácie prinášajú vznik nových zamestnaní

Členovia Sektorovej rady sa  v diskusii mali možnosť vyjadriť k návrhu obsahu vzdelávania vo vzťahu k prioritám a trendom v oblasti obehovej ekonomiky a aktívnej ochrany životného prostredia. Zástupcovia sektora oceňujú zámer kreovať príslušné odbory, avšak odporúčajú pre ne minimálne úroveň vyššieho odborného vzdelávania. V prípade aktívnej ochrany životného prostredia odporúčajú vznik študijného programu až na úrovni vysokej školy. 

Priestor pre kreovanie ,,zelených“ pracovných miest vytvára v sfére vodného hospodárstva nová smernica EÚ o čistení komunálnych odpadových vôd. V jej zmysle budú mať veľké čistiarne odpadových (nad 100 tis. ekvivalentných obyvateľov) povinnosť energeticky zhodnocovať odpadové vody. Bioplyn získaný z čistiarenského kalu slúži ako palivo pri kogenerácii tepla a elektrickej energie. Energetické využitie bioplynu tak poslúži na zabezpečenie celoročnej energetickej neutrality pri prevádzke čistiarní.   

Na expertné práce zostávajú členom dva mesiace

V závere rokovania boli členovia sektorovej rady informovaní o zostávajúcich projektových úlohách. Expertné činnosti na projekte sa skončia k 30. novembru 2022. 

Aktivity sa realizovali v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, v gescii MPSVR SR. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.