Sektorová rada ako fungujúca platforma

28.09.2022

Od roku 2012 funguje na Slovensku Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Jej členmi sú zástupcovia zamestnávateľov, profesijných združení, škôl a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Cieľom je prepájať vzdelávací systém s trhom práce a zabezpečiť tak, aby bola pre tento sektor pripravená kvalifikovaná pracovná sila. Od júna 2019 funguje Sektorová rada v rámci národného projektu SRI. V dňoch 27.-28.9.2022 sa uskutočnilo posledné rokovanie Sektorovej rady, ktoré malo za cieľ bilancovať aktivity realizované v tomto období, vyhodnotiť prínos Sektorovej rady a predstaviť ďalšie kroky v pokračovaní tohto dobrovoľného združenia.

Rokovanie sa uskutočnilo v Trenčianskych Tepliciach z dôvodu plánovanej návštevy cementárne CEMMAC v obci Horné Srnie. V nej nás vedenie cementárne privítalo a poskytlo nám odbornú prednášku o histórii a súčasnosti podniku. Po prednáške nás čakala komentovaná exkurzia po areáli cementárne. Keďže sa jedná o rozľahlý areál, absolvovali sme ju z podnikového autobusu. Členovia mali možnosť vidieť celú postupnosť výroby cementu, od ťažby suroviny v lome, cez jej spracovanie a následne pálenie v horáku až po nakladanie finálneho produktu do vagónov. Prax nám dokazuje, že zamestnávatelia potrebujú čím ďalej tým viac kvalifikovaných špecialistov, ktorí zavádzajú do procesov výroby inovačné technológie a zefektívňujú tak proces výroby. Veľká časť výrobného procesu je aj v spomínanej cementárni automatizovaná. Jej zamestnanci ovládajú dôležité úkony z riadiacej miestnosti. Aj v takomto type výroby má významný priestor zavádzanie alternatívnych zdrojov do výroby, kedy sa spaľovanie uhlia nahrádza používaním materiálov šetrnejších k životnému prostrediu.

Výsledky Sektorovej rady

Po exkurzii nasledovalo rokovanie Sektorovej rady. Významnú časť bohatého programu tvorilo bilancovanie činnosti počas realizácie národného projektu SRI. Podrobne sme zhodnotili všetky aktivity, na ktorých sa Sektorová rada podieľala:

Sektorová rada spracovala celkovo 70 národných štandardov zamestnania. Vypracovala unikátny dokument – sektorovú stratégiu do roku 2030, kde analyzuje inovačné trendy v stavebníctve z hľadiska dopadov na ľudské zdroje. Členovia participovali na aktualizácii národnej klasifikácii zamestnaní SK ISCO-08, ktorá prebieha pod vedením Štatistického úradu SR len raz za päť rokov. Počas obdobia projektu sme sa 11 krát stretli na rokovaniach, cieľom ktorých bolo diskutovať o aktuálnych témach sektora.

Touto cestou ďakujeme predsedovi Sektorovej rady, Ing. Pavlovi Kováčikovi, PhD., MBA (prezident ZSPS) a garantovi Ing. Martinovi Hoštákovi (RÚZ) za vedenie Sektorovej rady v tomto období. Vďaka patrí rovnako aj všetkým členom, ktorí zodpovedne pristupovali k svojej práci. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.