Potenciál zamestnania v stavebníctve je veľký – kde možno dostať najlepšie vzdelanie?

21.07.2022

Správne nastavenie vzdelávacieho procesu v súlade s požiadavkami trhu práce je kľúčom k rozvoju národných ekonomík. Nevyhnutnosťou je preto sledovanie a aktualizovanie potrieb trhu práce a v nadväznosti na to aktualizovanie obsahov vzdelávania. Rozhodovanie rodičov a žiakov o budúcej ceste vzdelávania by malo vychádzať z kvality školy a potenciálu budúcej práce pre absolventa. V sektore stavebníctva, geodézie a kartografie evidujeme na Slovensku celkovo 126 stredných škôl, ktoré pripravujú budúcich absolventov v odbore stavebníctvo (skupina odborov 36). V rámci vysokoškolského vzdelávania sú to 4 univerzity (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Komenského v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach). Zvoliť si tú správnu školu tak nemusí byť jednoduché. 

V rámci národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „NP SRI“) sa podarilo vytvoriť interaktívny nástroj na hodnotenie strategicky dôležitých stredných a vysokých škôl pre každý zo sektorov. Členovia Sektorovej rady v prvom kroku vytvorili zoznam hodnotených škôl na základe kľúčových skupín odborov a fakúlt. 

Ide o skupiny odborov: 

  • 36 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia
  • 24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 
  • 26 – Elektrotechnika 
  • 39 – Špeciálne technické odbory 

Spomedzi kritérií, ktoré boli hodnotené, vybral Realizačný tím NP SRI na základe spätnej väzby od zástupcov zamestnávateľov v sektorových radách nasledovné: 

  • Mzdy
  • Nezamestnanosť 
  • Práca v odbore 
  • Hodnotenie zamestnávateľa 
  • Výučba a výsledky 
  • Pokračovanie na VŠ (v prípade stredoškolského vzdelávania). 

Cieľom rankingu vzdelávania nie je zostavovať rebríček úspešných a menej úspešných škôl. Realizačný tím NP SRI spracoval pre členov Sektorovej rady tieto dáta s cieľom hĺbkového vyhodnotenia prípravy budúcich absolventov pre prácu v sektore. Zároveň sa poskytovateľom vzdelávania vytvára priestor na vyhodnotenie svojich silných a slabých stránok v porovnaní s ostatnými vzdelávacími inštitúciami. 

V Sektorovej rade má zastúpenie najlepšia stredná škola 

Počas 10. rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 14. – 15. júna 2022, odprezentoval realizačný tím NP SRI výsledky rankingu poskytovateľov vzdelávania. Vo vytvorenom nástroji členovia vyberajú hodnotiace kritériá a určujú im váhy podľa toho, čo je pre tento sektor dôležité. Príkladom je ukazovateľ „Pokračovanie na VŠ“, ktorému môžu členovia Sektorovej rady zvoliť menšiu váhovú schému z dôvodu, že pre sektor sú kľúčoví najmä stredoškolskí absolventi. Nástroj ponúka viaceré ďalšie kritériá, ktoré Sektorovej rade vytvárajú priestor pre vyhodnotenie len tých škôl, ktoré sú podľa členov najdôležitejšie. Okrem typu školy, výberu regiónu pre hodnotenie, stupňa vzdelania a konkrétnych odborov, si môže záujemca zvoliť buď všetky školy, alebo si vyberá niektoré z pododvetví, ktoré sú pre sektor kľúčové (vyššie uvedené 4 skupiny odborov). Spomedzi hodnotiacich kritérií sú najkvalitnejšími strednými školami: 

Aby sa predišlo skresleniu výsledku, niektoré ukazovatele pri stredoškolských absolventoch sú prepočítané aj na úroveň kraja, keďže pri týchto absolventoch je väčší predpoklad, že sa uplatňujú viac v kraji ukončenia štúdia, ako je to pri vysokoškolských absolventoch. V tomto prípade by bolo zavádzajúce hodnotiť vzdelávaciu inštitúciu v ekonomicky slabšom regióne na základe absolútnych hodnôt a porovnávať ju so vzdelávacou inštitúciou v ekonomicky silnom regióne. 

Z hľadiska hodnotenia odborov vysokých škôl dosiahli najlepšie výsledky nasledovné vysoké školy a odbory: 

Význam fungovania sektorových rád sa potvrdil aj pri tejto aktivite, kedy sa na základe spolupráce členov a Realizačného tímu NP SRI podarilo vyprodukovať unikátny nástroj pre vyhodnotenie najlepších sektorových vzdelávacích inštitúcií.  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.