Sektor stavebníctva má plán na riešenie výziev trhu práce do roku 2030

02.02.2022

Popri nosných témach, ako sú nový stavebný zákon, zdražovanie stavebných materiálov, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily či potreba dočerpať eurofondy, musí sektor stavebníctva venovať pozornosť aj príprave budúcej kvalifikovanej pracovnej sily. Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu však má pripravený akčný plán na riešenie výziev trhu práce do roku 2030.

O všetkých týchto trendoch diskutovali členovia Sektorovej rady na svojom deviatom rokovaní dňa 1. februára 2022.

„Čeliť týmto výzvam bude možné aj vďaka dokumentu Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov, ktorá analyzuje stav sektora z hľadiska ľudského kapitálu v súčasnosti, aj s predpokladom do roku 2030,“ skonštatoval predseda Sektorovej rady Pavol Kováčik s tým, že v nadväznosti na zistenia stratégia definuje súbor opatrení a aktivít, ktoré zabezpečia, že sektor bude disponovať kvalifikovanou pracovnou silou aj v roku 2030.

Ciele a opatrenia nastavené v sektorovej stratégii majú dlhodobý pozitívny vplyv, na ich zadefinovaní spolupracovali odborníci, členovia  Sektorovej rady, zástupcovia reprezentatívnych zamestnávateľov, stredných a vysokých škôl, experti z prostredia stavebníctva. Nutná je aktualizácia obsahu učebných a študijných odborov na stredných školách a študijných programov na vysokých školách o konkrétne inovačné prvky, ktoré Sektorová rada zadefinovala. Okrem budúcich absolventov sa musí Slovenská republika začať intenzívnejšie venovať vzdelávaniu dospelých, teda tých, ktorí sú v produktívnom veku a tiež sa ich technologické inovácie týkajú. V stavebníctve bude kľúčové ďalšie vzdelávanie dospelých u živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Okrem toho prijatý akčný plán taxatívne vymedzuje kroky pre návrh legislatívnej úpravy v oblasti finančnej motivácie a daňových úľav pre zamestnávateľov vstupujúcich do vzdelávacieho procesu. „Takýto krok by podporil skvalitnenie výučby budúcich absolventov, čím by zosúladil požiadavky trhu práce v rámci vzdelávacieho systému“, potvrdil Kováčik.

Z rokovania bola spracovaná tlačová správa: link.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.