Nová stavebná legislatíva prinesie nové zamestnania

15.06.2022

Znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, zjednodušenie stavebného povoľovania, elektronizácia a digitalizácia procesov súvisiacich s územným plánovaním a výstavbou. Tieto a mnohé ďalšie zlepšenia sa očakávajú od nového Zákona o výstavbe, ktorý nadobudne svoju účinnosť od apríla 2024. Nová legislatíva okrem očakávaných pozitív prináša aj nové pracovné pozície, ktoré sú aktuálne predmetom diskusie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu (ďalej „Sektorová rada“) a Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej „SKSI“).

Samotná legislatíva vo svojom obsahu definuje vybranú časť stavieb ako tzv. „vyhradené stavby“. V prílohovej časti predmetného zákona sú vyšpecifikované typy stavieb, ktoré sú považované za vyhradené stavby, ide napríklad o tunely, koľajové a trolejbusové dráhy, priehrady, stavby jadrových zariadení a pod. Realizáciu týchto náročných stavieb bude možné podľa zástupcov Sektorovej rady a SKSI zabezpečiť len kvalifikovaným personálom na pozíciách Stavbyvedúci a Stavebný dozor. Tieto pozície sú pre výstavbu kľúčové a pri vyhradených stavbách je preto nevyhnutné uvažovať o vyšších požiadavkách na vzdelanie a prax v porovnaní s realizáciou bežných stavieb. Aktuálne je pre výkon zamestnania Stavbyvedúci a Stavebný dozor potrebné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania a 3 ročná prax. Členovia Sektorovej rady sa zhodujú na potrebe vyššej požadovanej praxe v prípade realizácie vyhradených stavieb. Aktuálne na úrovni Sektorovej rady prebieha diskusia záverom ktorej budú odporúčania členov pre SKSI pre požadované vzdelanie a prax dvoch nových zamestnaní. Sektorová rada je pripravená zaradiť a vypracovať obe zamestnania do zoznamu garantovaných národných štandardov zamestnania v mesiaci október 2022.

Okrem tejto témy sa na 10. rokovaní Sektorovej rady riešila aj problematika remeselných živností. Významný podiel činností v stavebníctve je aktuálne možné realizovať formou voľnej živnosti. Pri tomto type oprávnenia nie je potrebné dokladovať kvalifikačné a odborné požiadavky, čo znižuje kvalitu realizovaných činností v sektore. Členovia Sektorovej rady dlhodobo žiadajú o to, aby všetky významné zamestnania a činnosti v stavebníctve boli prekvalifikované na remeselnú živnosť, čím by vznikla požiadavka na realizátorov stavebných činností preukázať svoju odbornosť a prax. V spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom aktuálne pripravujeme návrh na vytvorenie zoznamu nových remeselných živností pre oblasť stavebníctva. Rokovanie Sektorovej rady bolo doplnené o zaujímavý program spojený s exkurziou výskumných stredísk Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Ďakujeme vedeniu Stavebnej fakulty ako aj členom za účasť a tešíme sa na jesenné rokovanie.

Aktivity Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.