Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vzdelávanie v stavebníctve potrebuje skorý návrat k prezenčnej forme výučby

10.12.2020

Bratislava, 10.12.2020

Ako členovia Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu vyjadrujeme svoje znepokojenie nad tým, že deti, rodičia, školy a tak isto aj zamestnávatelia nemajú presné informácie a nepoznajú dátum, kedy sa žiaci vrátia do škôl. Takáto situácia nepriaznivo pôsobí na nárok žiakov na vzdelanie a znevýhodňuje ich odbornú uplatniteľnosť v budúcnosti. Nevidíme dôvod, aby im pri dodržiavaní hygienických opatrení bola kontinuálne odopieraná možnosť získania vzdelania. Pre niektoré deti takmer rok zníženej kvality výučby, alebo dokonca žiadnej výučby, predstavuje výrazné oslabenie prípravy budúcich absolventov a ich uplatniteľnosti. Dištančná forma vzdelávania je najmä pri realizácii praktickej prípravy žiakov v stavebníctve nevyhovujúca. Aj napriek veľkej snahe pedagogických zamestnancov, majstrov odborného výcviku, nie je možné zabezpečiť získanie požadovaných praktických zručností žiakov, potrebných na výkon ich budúceho povolania. Školy by boli schopné zabezpečiť vzdelávanie v zmysle hygienických nariadení v malých skupinách. Preto sme toho názoru, že navrátenie žiakov a študentov do škôl by mala byť jednou z priorít tejto vlády.

Keďže sektor stavebníctva stavia na tradícii špičkových odborníkov prakticky dobre pripravených na výkon veľkého množstva pracovných pozícií (projektanti, architekti, murári…), Sektorová rada, ktorej poslaním je prenos požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávacieho procesu, považuje za nevyhnutné vrátiť žiakov a študentov čo najskôr do procesu prezenčného vzdelávania.

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu žiada predstaviteľov Vlády SR o urýchlené zabezpečenie podmienok návratu žiakov a študentov do prezenčnej formy vyučovania.

Toto stanovisko odznelo počas šiesteho rokovania Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu.

Záver: Sektorová rada je združenie zamestnávateľov, zástupcov štátnej a verejnej správy, územnej samosprávy, škôl a výskumu. Na Slovensku pôsobí 24 sektorových rád naprieč všetkými odvetviami. Ich primárnym cieľom je zabezpečenie prenosu aktuálnych a budúcich požiadaviek na odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov na výkon povolaní v sektore. Činnosť sektorových rád zabezpečuje národný projekt Sektorovo riadené inovácie, realizovaný pod gesciou MPSVR SR. Realizácia tohto projektu prináša unikátne možnosti ako skvalitniť budúcu pracovnú silu pre Slovensko v súlade s budúcimi inováciami na trhu práce.

« domov

Odkazy na média, ktoré zverejnili tlačovú správu:

tasr.sk

istp.sk

teraz.sk

radiovlna.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.