Stavebníci požadujú čo najskorší návrat žiakov do škôl

10.12.2020

Takáto výzva odznela počas šiesteho rokovania Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, ktoré sa uskutočnilo 10. decembra 2020 online formou. Členovia sa stretli posledný krát v tomto roku a diskutovali o viacerých aktuálnych otázkach.

Aktualizácia Stratégie rozvoja ľudských zdrojov

Nosnou témou rokovania bola aktualizácia Stratégie rozvoja ľudských zdrojov, na ktorej členovia s vysokým nasadením pracovali v uplynulých mesiacoch. Je dôležité zachytiť nielen všetky aktuálne inovačné a technologické trendy, ktoré zmenia požadované kvalifikačné predpoklady na zamestnancov, ale taktiež je potrebné venovať sa aj globálnym zmenám, ktoré so sebou priniesla aktuálna pandémia. Sektorová rada bude participovať na aktualizácii od začiatku roku 2021.

Rating poskytovateľov vzdelávania

Druhým hlavným pilierom rokovania bola téma ratingu poskytovateľov vzdelávania v sektore. Členovia obdržali komplexnú informáciu o výsledkoch dotazníkového prieskumu naprieč všetkými sektorovými radami a následne bola vedená intenzívna diskusia k výsledkom prieskumu v našej Sektorovej rady. Z nej je jasné, že sektor stavebníctva, geodézie a kartografie potrebuje pri tvorbe hodnotiacich kritérií venovať vysokú pozornosť najmä sektorovým kritériám, ktoré môžu byť v niektorých oblastiach odlišné od kritérií v iných sektoroch.

Vyhodnotená bola taktiež práca Sektorovej rady v uplynulých mesiacoch, najmä z hľadiska tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní.

Tlačová správa

V rámci diskusie počas rokovania vzišiel z radov členov návrh na vypracovanie spoločnej tlačovej správy pod hlavičkou Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Obsah tlačovej správy reflektuje požiadavku zamestnávateľov v sektore stavebníctvo, aby žiaci čo najskôr zasadli do lavíc a učili sa prezenčnou formou. V sektore stavebníctvo je táto požiadavka podložená najmä praktickou a technickou výučbou, ktorá sa nedá nahradiť počas online vyučovacieho procesu. Tlačovú správu zverejnila TASR dňa 11. decembra 2020.

Závery

Realizačný tím projektu SRI ďakuje členom Sektorovej rady za ich doterajšiu prácu a v nadchádzajúcich dňoch prajeme príjemné a pohodové prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku šťastný krok 🙂

Vidíme sa (počujeme sa) v apríli 2021.

« domov

Predchádzajúce články:

PRE SEKTOR STAVEBNÍCTVA NEUVAŽOVAŤ S EXISTENCIOU VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ.

VZDELÁVANIE V STAVEBNÍCTVE POTREBUJE SKORÝ NÁVRAT K PREZENČNEJ FORME VÝUČBY

Stavebníci vedia, aké zručnosti budú dôležité v roku 2030

V SEKTORE STAVEBNÍCTVA, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE FINIŠUJÚ S TVORBOU STRATÉGIE ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

SEKTOR STAVEBNÍCTVA, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE SA VPLYVOM NOVÝCH INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ ZMENÍ

Prvé rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.