Umelá inteligencia a roboty otvorili 11. rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie

21.09.2022

20. – 21. septembra 2022 sa v Košiciach konalo 11. rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie.  (ďalej len „Sektorová rada“). Išlo o posledné rokovanie v roku 2022, ako aj posledné v rámci národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „NP SRI“). Napriek tomu prebiehalo v konštruktívnej a pozitívnej atmosfére.

Diskusia patrila umelej inteligencii a robotom

Rokovanie začalo netradične – diskusiou. Členovia Sektorovej rady sa totiž stretli neformálne ešte pred zasadnutím, na výstave SlovakiaTech Forum – Expo 2022, kde Gabriel Galgóci viedol panel s názvom: AIslovakIA: Umelá inteligencia na Slovensku. Umelá inteligencia a roboty priniesli úvodné témy do diskusie expertov Sektorovej rady.

Samotné večerné rokovanie otvoril tajomník, keď dal slovo mladému IT umelcovi Michalovi Adamíkovi. Ten sa s pomocou robotov a genetických algoritmov stáva začínajúcim tvorcom na poli moderného umenia. Obraz športového auta, ktorý na diaľku odovzdal mladej slovenskej atlétke, Lenke Gymerskej, tak odštartoval dlhú a konštruktívnu diskusiu.

Členovia hľadali odpovede na mnohé otázky – od etických, cez právne až po technické aspekty zavádzania algoritmov do oblasti umeleckej tvorby, resp. celkovo ľudskej kreativity. Prítomní diskutujúci sa zaoberali nakoniec základnou výzvou – v akom období života a hlavne ako začať v systéme slovenského formálneho vzdelávania pripravovať súčasnú a budúcu generáciu na ich existenciu v tomto novovznikajúcom prostredí. Prostredí, kde sa zintenzívňujú možnosti prepojení človek – stroj a vzniká akýsi rozšírený človek. Napriek kreatívnemu prístupu, na definitívne odpovede si budeme musieť ešte počkať.

Rekapitulácia, alebo tri a pol roka Sektorovej rady

Ďalší blok programu dvojdňového rokovania sa venoval rekapitulácii. Národný projekt SRI sa pomaly blíži ku svojmu koncu a tak na rad prišlo obzretie sa, akú cestu Sektorová rada prešla od apríla 2019.  Tajomník v rámci prezentácie pripomenul mnohé momenty z fungovania tejto unikátnej platformy.  Venoval sa zmenám v zložení Sektorovej rady, mapovaniu profilov a povolaní v sektore IKT, na ktoré potom nadviazala tvorba národných štandardov zamestnaní. Členovia dostali informácie aj k téme inovácií, a nakoniec aj k obdobiu tvorby sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Ako ďalej…

Tajomníčka Aliancie sektorových rád informovala členov o aktivitách, ktorých cieľom je zabezpečenie ďalšieho fungovania sektorových rád. Téma nasledujúceho projektu, nadväzujúceho na NP SRI, bola otvorená na septembrovej schôdzi Hospodárskej a sociálnej rady SR, v rámci prerokovania novely zákona o službách zamestnanosti. Sociálni partneri hodnotili návrh kladne a minister práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdil dôležitosť pokračovania aktivít sektorových rád. Zákon definujúci ich rozšírenú činnosť by mal byť účinný od januára budúceho roka. Záver rokovania tak priniesol iskierku nádeje, že tri a pol ročná cesta Sektorovej rady bude môcť pokračovať.


Aktivity Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.