Hodnotenie poskytovateľov vzdelávania v sektore IT a telekomunikácie

06.09.2022

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie počas práce na národnom projekte Sektorovo riadenými informáciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (SRI) sa zaoberala vo veľkej miere vzdelávaním. Jedným z výstupov projektu je Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore informačné technológie a telekomunikácie do roku 2030, kde podstatná časť navrhovaných opatrení a aktivít sa týka vzdelávania. Čo a ako treba vo vzdelávaní zlepšiť? Ako nastaviť kritériá hodnotenia poskytovateľov vzdelávania, ktorí sú relevantní pre sektor informačné technológie a telekomunikácie?

Pohľady na hodnotenie vzdelávania

Expertná skupina v rámci Sektorovej rady diskutovala o možnostiach, ako efektívne odpovedať na položené otázky. V interných diskusiách vzniklo niekoľko pohľadov na hodnotenie.

Prvý pohľad na hodnotenie poskytovateľov vzdelávania v sektore IKT rozdeľuje poskytovateľov podľa cieľovej skupiny:

 • stredné školy
 • vysoké školy
 • poskytovatelia celoživotného vzdelávania
 • lokalita poskytovateľa (kraj, okres)

Druhý pohľad na hodnotenie určuje kategórie kritérií hodnotenia:

 • personálne kapacity (učitelia/lektori)
 • technické vybavenie
 • finančné ukazovatele
 • kapacita vzdelávania (ročný počet absolventov)
 • miera digitálnej intenzity vzdelávania (miera digitálnej transformácie vzdelávania)
 • spolupráca s firmami v odbore (odborná prax, exkurzia, stáž, prednáška, projekt)
 • účasť vo vzdelávacích projektoch (napr. Erasmus+)
 • spolupráca na výskume a vývoji v odbore
 • organizácie občianskych/odborných komunitných aktivít
 • tvorba vzdelávacích zdrojov
 • kvalita absolventov

Tretí pohľad sa zaoberá podrobnejšie kvalitou absolventov:

 • uplatniteľnosť na trhu práce
  • všeobecne (podiel zamestnaných 1 rok po ukončení štúdia),
  • v sektore (podiel zamestnaných v sektore IT a telekomunikácie),
  • v odbore (podiel zamestnaných na pracovných pozíciách v odbore IT a telekomunikácie)
 • mediánová mzda absolventov
 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie absolventov (vo veku 30 rokov, 40 rokov, 50 rokov)
 • študijné výsledky počas štúdia (napr. maturita, IT Fitness test)
 • podiel úspešných absolventov na súťažiach počas štúdia
 • aktivita absolventov v občianskej/odbornej komunite

Hľadanie univerzálneho nástroja

Sektorové rady by na základe týchto pohľadov mohli mať nástroj hodnotenia poskytovateľov vzdelávania s nastaviteľnými kritériami. Cieľom tohto nástroja by mala byť možnosť identifikovať sektorové školy (poskytovateľov vzdelávania), ktoré dosahujú výborné výsledky v príprave kvalifikovanej pracovnej sily pre sektor. Realizačný tím NP SRI zozbieral požiadavky na hodnotenie poskytovateľov vzdelávania za všetky sektorové rady a snažil sa nájsť prienik pre výber čo možno najobjektívnejších, nezaujatých a univerzálnych kritérií pre možnosť hodnotenia poskytovateľov vzdelávania. Prienikom, ktorý by mohol byť univerzálnym pre sektorové rady, bol vytvorený set kritérií založený na uplatniteľnosti absolventov pre hodnotenie stredných škôl. Ide o viacfaktorové kritériá:

 • Mzda
 • Nezamestnanosť
 • Práca v odbore
 • Pokračovanie na VŠ
 • Výučba a výsledky

Pre tieto kritériá Riadiaci tím NP SRI na základe dopytovania expertov zostavil váhovú schému. Sektorové rady mali ale pri dopytovaní výraznejšie odlišnosti v nastavení váh, vo finále boli tak pre daný sektor váhy prispôsobené.

Jedinečný pohľad sektora

Každá sektorová rada má ale svoj unikátny pohľad. Nástroj hodnotenia poskytovateľov vzdelávania Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie by mal byť komplementárnym nástrojom Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore. Stratégia uvádza dva hlavné vývojové trendy:

 1. transformácia vzdelávania smerom k získaniu kompetencií pre digitálnu dobu,
 2. zvýšený dopyt po pracovnej sile v odbore.

Preto hľadáme poskytovateľov vzdelávania, ktorí:

1. sú adekvátne personálne, technicky vybavení a majú vysoký potenciál pre digitálnu transformáciu;

2. majú kapacitu vysokého alebo rastúceho počtu kvalitných absolventov v odbore.

K naplneniu prvého bodu má najbližšie kritérium Výučba a výsledky a tak bude mať rozhodujúcu váhu v sektorovom hodnotení. Stredná odborná škola má pripraviť absolventa najmä pre prax. Sektor informačných technológií a telekomunikácií je charakteristický obrovským nedostatkom adekvátne kvalifikovanej pracovnej sily. Ak väčšina absolventov SOŠ pokračuje v štúdiu na VŠ, je to znak vysokej úrovne štúdia a  reflektuje práve nedostatočný počet škôl s daným odborom. Preto kritérium pokračovania na VŠ bude mať vyššiu váhu. Naopak, kvôli situácii na trhu práce kritérium nezamestnanosti bude najmenej relevantným kritériom pre vytváranie hodnotenia.

Z ponúkaných univerzálnych kritérií tak experti Sektorovej rady vytvorili váhovú schému:

Výučba a výsledky (36%), Pokračovanie na VŠ (27%), Práca v odbore (22%), Mzdy (11%), Nezamestnanosť (2%).

Pripravenosť strednej školy na digitálnu transformáciu môže škola preukázať vypracovaným akčným plánom digitálnej transformácie, aktívnym obsadením pozície školský digitálny koordinátor, dostatočným technickým vybavením a zapojením sa do národných projektov edIT, IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie a podobne, ako aj sieťovaním učiteľov a odborníkov. Takéto kritérium je potrebné vyhodnotiť individuálne.

Pilotné overenie v sektore informačných technológií a telekomunikácií

Päť najvyššie umiestnených stredných škôl (mimo gymnázií) v rámci pilotného overenia nástroja hodnotenia kvality poskytovateľov vzdelávania:

Prešov má najlepšie hodnotenú školu v sektore

Najvyššie celkové skóre dosiahla v odbore 25 IKT Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov,  ktorá kontinuálne udržiava svoju vysokú úroveň už 70 rokov.

Škola má širší tím kvalifikovaných učiteľov, zapája sa do projektov, spolupracuje s firmami. Učitelia priebežne tvoria nové študijné zdroje pre svoje každoročne inovované predmety. Okrem školských predmetov organizujú záujmové krúžky alebo vykonávajú doplnkové odborné činnosti lektora alebo špecialistu vo firme. Žiaci tejto školy majú nadpriemerné študijné výsledky, zúčastňujú sa vo veľkej miere rôznych súťaží, a to aj s výbornými celoslovenskými výsledkami. Študijné výsledky a výučba má v hodnotení školy percentil 83,8. Absolventi prevažne pokračujú v štúdiu na VŠ v tomto alebo príbuznom odbore (percentil 100) a ľahko sa uplatnia vo firmách pri práci v odbore (percentil 90,3) a to s nadpriemerným mzdovým ohodnotením (percetil 100). Viacerí žiaci a absolventi sa aktívne zúčastňujú občianskeho života alebo odborných komunitných aktivít, napr. hackathonov.

Takúto školu Sektorová rada plne podporuje. Realizačný tím NP SRI a sektorové rady budú nástroj hodnotenia poskytovateľov vzdelávania ešte dolaďovať, kým budú výsledky plne použiteľné pre širšiu verejnosť, ale už teraz poskytuje podklad pre prácu členov Sektorovej rady a pre odborné diskusie. 


Aktivity sa realizovali v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.