Digitalizácia v Národnom pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky sa stala predmetom šiesteho rokovania sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie

30.11.2020

V pondelok 30. novembra 2020 sa konalo 6. rokovanie sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie. Rokovanie prebiehalo online formou, prostredníctvom aplikácie Cisco Webex.

Program rokovania bol zostavený zo 4 väčších okruhov:

  1. tvorba revízie národných štandardov zamestnaní vrátane vyhodnotenia plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia
  2. externé hodnotenie tvorby sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a návrhy na aktualizáciu tejto stratégie
  3. možnosti a spôsoby identifikácii najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore
  4. digitalizácia v Národnom pláne obnovy a odolnosti.

Národné štandardy zamestnaní

V rámci bodu rokovania o národných štandardoch zamestnaní sektorová rada prijala harmonogram tvorby a revízie štandardov zamestnaní do mája 2022 a prevzatie autorstva k jednotlivým štandardom.

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov

Tajomníčka Aliancie sektorových rád – Lucia Lednárová Dítětová, zhodnotila externé posúdenia stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030. V rámci rokovania sektorovej rady sa členovia dohodli na postupe ako túto sektorovú stratégiu budú revidovať v ďalšom období. Počas diskusie k tomuto bodu najviac rezonovali otázky členov sektorovej rady, nakoľko má Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov byť zameraná na rozvoj ľudských zdrojov pre sektor informačných technológií a telekomunikácií a nakoľko má reflektovať celospoločenskú potrebu rozvoja tejto oblasti aj v iných sektoroch.

„Ranking poskytovateľov vzdelávania“

Rokovanie o možnostiach a spôsoboch identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore prinieslo zhodnotenie prieskumu vykonaného v rámci sektorových rád ale diskusia na túto tému nebola ukončená a bola presunutá na ďalšie obdobie.

Digitalizácia v pláne obnovy a odolnosti SR

Veľkou témou rokovania sektorovej rady bola digitalizácia v pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Východiská návrhu expertov pôsobiacich v zamestnávateľských združeniach a v digitálnych platformách predstavil Mário Lelovský, zástupca Republikovej únie zamestnávateľovIT asociácie Slovenska.

Návrh počíta s alokáciou zdrojov na digitalizáciu v hodnote 1 727,5 mil € v štruktúre, kde najviac zdrojov by sa predpokladalo na digitalizáciu verejnej správy (550mil. €), digitalizáciu firemného sektora (460mil. €) a následne investovanie do digitálnych kapacít a rozvoja pokročilých technológií (315mil. €) a konektivity (250mil. €).

Výsledky analýzy

Analýza v rámci tohto návrhu dospela k záverom že Slovensko podporuje firmy menej ako iné štáty EÚ, vrátane susediacich krajín. Slovenské podniky pritom dokážu čerpať prostriedky z európskych zdrojov efektívne aj vo veľkom rozsahu. Nástroje finančnej podpory, ktoré sa doteraz využívali, by sa mali za účelom efektívneho čerpania rozšíriť o nové formy intervencií a okrem sústredia sa na podporu samostatných podnikov by sa mali podporiť integračné a networkingové aktivity typu centier digitálnych inovácií, digitálnych platforiem, združení podporujúcich rozvoj a implementáciu pokročilých technológií ako je umelá inteligencia, vysokovýkonné počítače, vnorené systémy a internet vecí, či rozvoj digitálnych kompetencii a zručnosti.

Kde zaostávame

Zároveň boli prezentované parametre v ktorých je Slovensko pod 1/3 úrovne Európskej únie – celoživotné vzdelávanie, podnikanie založené na príležitostiach, náklady na výskum a vývoj v komerčnom sektore.

Tieto vstupy a ich detailnejšie rozpracovania spolu s návrhmi riešení obsahuje komplexný návrh oblasti digitalizácie pre plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý dal Mário Lelovský k dispozícií členom Sektorovej rady.

Závery

Záver rokovania ukončil Mário Lelovský žiadosťou o podporu témy zo strany členov Sektorovej rady, nakoľko je extrémne dôležité  aby predstavitelia štátu a dotknutých inštitúcií pochopili význam a dopad tejto témy, prípadne jej neriešenia.

Sektorová rada bude najbližšie pravidelne rokovať na prelome mesiacov marec/apríl 2021.

« domov

Predchádzajúce články:

Preprogramujeme Slovensko smerom k digitálnej ekonomike?

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie žiada podporu hybridného vzdelávania

4. rokovanie Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie.

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie hľadá lídrov!

UVP Technicom hostil druhé rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie

Svet strojového učenia, umelej inteligencie, veľkých dát, autonómnych systémov či priemyslu 4.0.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.