Bude dosť kvalifikovanej pracovnej sily pre ďalší rozvoj sektora IKT?

18.10.2021

18. októbra 2021 sa uskutočnilo 8. rokovanie sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie. Zástupcovia sektora sa stretli v online priestore aby rokovali o aktuálnych témach.

Ocenenie

Hneď prvou témou bola informácia o mimoriadnom úspechu Súkromnej strednej odbornej školy, Ul. 29. augusta, Poprad. Expertná skupina pri Academic Union Oxford vybrala túto strednú školu ako nominanta na ocenenie „Excelentnosť v kvalite“ v kategórii vzdelávanie a dňa 5.11.2021 toto ocenenie škola aj získala, ako jedna z piatich ocenených inštitúcií na svete. Zároveň riaditeľke školy Beáte Mitickej bola udelená osobná medaila a titul “Manažér roka“. Sektorová rada bola informovaná o postupe, ktorý viedol k získaniu takéhoto ocenenia.

Prezentácie

V nasledujúcom príspevku tajomník Sektorovej rady informoval členov o aktuálnom stave plnenia  aktivity – Ranking poskytovateľov vzdelávania. V rámci tejto aktivity boli zosumarizované činnosti za predchádzajúce obdobie a úlohy ktoré členov v súvislosti s touto aktivitou čakajú.

Sektor business servis centier

Nepochybne zaujímavé informácie členom prezentoval vo svojom príspevku Gabriel Galgóci, ktorý vystúpil v rámci ďalšieho bodu programu a informoval prítomných o aktuálnom stave a situácii v sektore business servis centier (ďalej len „BSC“) na Slovensku.  Na rokovaní odznelo viacero kľúčových ale aj znepokojujúcich informácií:

 • Aktuálny rast zamestnanosti v sektore BSC je na úrovni 5,5 % ročne, pri súčasnom počte zamestnancov na úrovni približne 36 tisíc,
 • 70 % zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie,
 • 97 % spoločností nemalo a nemá žiadne obmedzenia v poskytovaní svojich služieb z dôvodu pandémie, kde zároveň ¾ firiem deklarujú, že viac ako 70 % ich zamestnancov pracuje na diaľku,
 • 77 % spoločností sektora BSC plánuje zvýšenie počtu zamestnancov v najbližšom roku, ale zároveň pre 88 % firiem je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily kritickým faktorom pre strategický rozvoj.  Pokiaľ sa situácia urýchlene nezmení, niektoré spoločnosti sektora BSC zvažujú prehodnotenie presunu svojich podnikateľských aktivít mimo územie Slovenska.
Desatoro znižovania medzery v zručnostiach

Na prezentáciu Gabriela Galgóciho nadviazala Marcela Havrilová, ktorá vystúpila so svojím príspevkom a upriamila pozornosť na 10 konkrétnych bodov, ktorým je potrebné venovať pozornosť pre zabezpečenie konkurencieschopnosti ľudských zdrojov Slovenska. Ide o tzv. „Desatoro znižovania medzery v zručnostiach (tzv. skills gap) v súkromnom a verejnom sektore SR.“:

 1. Efektívny ekosystém pre zvyšovanie zručností
 2. Strategický a agilný leadership pri riešení spoločenských problémov
 3. Rozvoj zručností = investícia do ľudí
 4. Svet práce budúcnosti
 5. Implementácia plánu obnovy
 6. Upskilling, reskilling a celoživotné učenie
 7. Hybridné prostredie
 8. Urgentná spoločenská priorita
 9. Aktívne postavenie učiteľa v 21. Storočí
 10. IQ + EQ + AQ + WQ
Kybernetickú bezpečnosť

V rámci rokovania vystúpil aj Ivan Makatura, ktorý ako príspevok v rámci #cybersecmonth odprezentoval: „Kybernetickú bezpečnosť v kontexte kompetencií.“ V rámci tejto prezentácie bolo predstavené Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti a jeho hlavné úlohy. Zaujímavé boli informácie v odborných častiach prezentácie o metódach, spôsoboch a o stave v overovaní úrovne kybernetickej bezpečnosti, informácie o možnostiach a cestách pre vzdelávanie v kybernetickej bezpečnosti a aktuálne informácie z oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Ďalšie témy

V rámci svojho ôsmeho rokovania sa Sektorová rada zaoberala aj aktualizáciu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov, či Národnými štandardami zamestnaní. V rámci nabitého programu rokovania, predseda Sektorovej rady ešte raz poďakoval firmám pôsobiacim v IT sektore, za príspevok a podporu pri tvorbe, vydaní a diseminácii učebnice „Internet vecí – učebnica nielen pre stredné školy“, ktorá je určená žiakom stredných škôl, ale aj ďalším záujemcom o moderné technológie. Bude zaujímavé sledovať, či sa táto publikácia dočká aj audio verzie.

Záver

O tom, ale aj ďalších témach zo sektora informačných technológií a telekomunikácií bude Sektorová rada informovaná v rámci svojho ďalšieho rokovania, ktoré sa očakáva na prelome januára/februára 2022.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.