Vstupujeme do odborných diskusií a verejných politík

10.03.2022

Bratislava,  9. marec 2022 – dnes sa uskutočnilo v poradí deviate pravidelné rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie. Zástupcovia sektora rokovali v online prostredí o aktuálnych témach. Súčasťou rokovania boli aj budúce aktivity potrebné pre úspešnú implementáciu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Situácia na Ukrajine

Téma bezpečnostnej situácie v susednej Ukrajine a s tým spojenej utečeneckej vlne, ktorá zasiahla Slovensko, ale aj iné súvisiace momenty s touto situáciu, boli samostatným predmetom úvodného príspevku Mária Lelovského, 1. viceprezidenta RÚZ a viceprezidenta ITAS.  V kontexte krízy informoval členov o iniciatívach, ktoré sa snažia pomôcť ukrajinským občanom v ich životnej situácii. Predstavil rýchlu reakciu a spoluprácu RÚZ pri zapojení komerčného pracovného portálu ISTP do procesov pomoci pri sprostredkovaní práce pre žiadateľov o zamestnanie z Ukrajiny. Pripomenul aj problémy, ktoré treba urýchlene riešiť.

Na úrovni vlády SR a štátnych inštitúcií je to hlavne koordinácia jednotlivých procesov pri začleňovaní ukrajinských utečencov do občianskeho života na Slovensku. A netreba zabudnúť na vyriešenie technických problémov s uznávaním dokladov o vzdelaní a dosiahnutých kvalifikácií. Tieto problémy sa netýkajú len osôb žiadajúcich oficiálny štatút medzinárodnej ochrany, ale hlavne ide o žiadateľov v rámci inštitútu dočasného útočiska. Na záver tejto témy informoval p. Lelovský aj o spolupráci a pomoci slovenskej IT asociácie pre  jej partnerskú organizáciu na Ukrajine.

Chýba kvalifikovaná pracovná sila, no nedostatočne rozvíjame digitálne zručnosti

Problémom s adekvátne kvalifikovanou pracovnou silou pre súčasné potreby trhu práce sa venovala Martina Le Gall Maláková. Odprezentovala príspevok s názvom: “Ako majú postupovať zamestnávatelia a zamestnávateľské organizácie, aby si zabezpečili zamestnancov so správnymi zručnosťami z aktuálneho trhu práce?“ Problematikou nadobúdania odbornej kvalifikácie sa zaoberali aj ďalší členovia, ktorí informovali o aktuálnej situácii v  kurikulárnej reforme ZŠ/SŠ. O aktuálnej situácii informovala Michaela Ďurčeková, Martin Šechný a informácie doplnil aj Andrej Bederka.  V jednotlivých vstupoch odznelo viacero alarmujúcich skutočností s vplyvom na rozvoj digitálnej gramotnosti. Kurikulárnu reformu SŠ Štátny pedagogický ústav odložil až na začiatok roka 2023. Pôvodný plánovaný termín spustenia bol však ešte v septembri 2021.

Pat pri kurikulárnej reforme by vyriešila medzipredmetová komisia

Práce v oblasti predmetovej komisie pre „Informatiku“ napredujú len veľmi pomaly. Zdá sa, že ŠPÚ neuchopilo digitálnu gramotnosť ako prioritnú tému. Hoci bol dosiahnutý cieľ chápania informatiky v dvoch zložkách – informatické myslenie a digitálna gramotnosť, v celkovej koncepcii kurikulárnej reformy nie je tento prvok vôbec zohľadnený – či už zriadením medzipremetovej komisie, ktorá by mala tému na starosti prierezovo, alebo aspoň usmernením predmetovej komisie pre informatiku, ako rozpracovávať digitálnu gramotnosť. Pritom všetci členovia komisie majú k dispozícii návrh východísk, kde sú vymenované záväzné dokumenty pre digitálnu gramotnosť na úrovni politiky EÚ. Sektorová rada by uvítala rokovanie na úrovni Aliancie sektorových rád a ŠPÚ, kde by problém digitálnej gramotnosti v rámci reformy obsahu kurikúl bol daný medzi prioritné témy. Možno len ŠPÚ potrebuje pomoc, ako zo zamotaného kruhu von. A zapojenie slovenských digitálnych lídrov by mohlo prísť vhod.

Partnerstvá pre rozvoj sektora

Druhý blok rokovania Sektorovej rady priblížil aktuálny stav prác na SSRĽZ a ďalšie kroky smerujúce k implementácii odporúčaní. Zhodnotenie aktuálneho stavu SSRĽZ v krátkosti prezentoval tajomník a plány ďalších krokov následne predstavila L. Lednárová Dítětová. Predstavenie a snaha o realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít navrhnutých v akčnom pláne stratégie sa predpokladá v dvoch základných líniách – s využitím sektorových partnerstiev a cez otvorený dialóg s inštitúciami štátnej správy a miestnej samosprávy.

Prvý krok k otvorenému dialógu a partnerstvám

V rámci otvoreného dialógu vystúpil na zasadaní Sektorovej rady Juraj Hošták, riaditeľ Odboru inovácií a smart agendy, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V rámci vystúpenia v stručnosti predstavil odbor inovácií a smart agendy, ako aj celú sekciu inovácií, strategických investícií a analýz. Vo svojom vystúpení ponúkol diskusiu na spoločné témy a pripustil možnosť budúcej spolupráce na implementácii niektorých opatrení v rámci Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Ako takáto spolupráca môže úspešne fungovať na lokálnej úrovni predstavila za záver rokovania členom Sektorovej rady, hosťka Miriama Hučková, zastupujúca združenie právnických osôb – klastra – Košice IT Valley.

Bude Sektorová rada mimoriadne rokovať?

V záverečnej diskusii vystúpil Juraj Ťapák s požiadavkou zorganizovania fyzického rokovania Sektorovej rady s cieľom prerokovať aktivity, zamerané na zvýšenie dostupnej pracovnej sily v sektore IKT. Naliehavosť prijať efektívne opatrenia, ktoré by čím skôr pomohli zlepšiť situáciu na trhu práce v oblasti IKT, si vyžadujú zvýšenú pozornosť členov Sektorovej rady. Tešíme sa preto na čerstvé informácie z najbližšieho osobného rokovania, ktoré sa plánuje v máji.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.