Stredné školstvo v hľadáčiku Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie.

14.05.2021

13. mája 2021 sa uskutočnilo 7. rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie. Zástupcovia sektora sa stretli v online priestore aby rokovali o aktuálnych témach. Hlavné body rokovania boli rozdelené do troch väčších obsahových celkov, kde  prvý obsahový celok sa venoval témam z oblasti vzdelávania, druhý celok bol venovaný Národným štandardom zamestnaní a tretí sa venoval aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ĽZ v horizonte 2030. 

Po otvorení rokovania privítal účastníkov garant a predseda sektorovej rady. Tajomník sektorovej rady vyhodnotil plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia a následne rokovanie pokračovalo otvorením bodov z prvého obsahového celku venovanému vzdelávaniu.

Vzdelávanie

V rámci tohto celku členovia sektorovej rady, zastupujúci stredné školy informovali o aktuálnom stave a pripravenosti žiakov v rámci prebiehajúcich prijímacích pohovorov na stredné školy a odhadu dopadu pretrvávajúceho dištančného vzdelávania na úroveň vzdelania.

V druhom príspevku Andrej Bederka informoval o situácii v rámci rozpisu potrieb trhu práce pre IKT odbory pre vyššie územné celky. Vyjadril potrebu zachovania kontinuity a čerpania dát z NP Prognózy vývoja na trhu práce, bez ktorého výstupov by bolo veľmi komplikované, správne a zodpovedne nastavovať rozpisy potrieb trhu práce pre VÚC a tým by sa komplikovala situácia pri otváraní stredoškolských tried so zameraním na IKT odbory.

V rámci diskusie k tomuto bodu vystúpil Mário Lelovský, zástupca Republikovej únie zamestnávateľov a predostrel otázku či by nebolo potrebné zaoberať sa aj štruktúrou siete poskytovateľov vzdelávania, v oblasti stredného školstva, hlavne so zameraním sa na následnú uplatniteľnosť absolventov jednotlivých typov vzdelávania. Takáto analýza by slúžila  ako podklad pre rozhodovanie o optimalizácii štruktúry stredných škôl, aby alokované prostriedky neodčerpávali zo systému neperspektívne študijné odbory, či školy. 

Diskusia na tému stredného školstva

Diskusie a informácie na tému stredného školstva pokračovali aj v ďalších bodoch, kedy členka sektorovej rady zastupujúca Štátny inštitútu odborného vzdelávania, Michaela Ďurčeková,  informovala o aktuálnej situácii, návrhoch úprav a postavení skupiny odborov 25 – IKT, v rámci systému normatívneho financovania vzdelávania. Sektorová rada vyjadrila podporu návrhu na zvýšenie zaradenia IKT odborov do vyššej triedy normatívu na žiaka a nesúhlasí aby IKT odbory boli zaradené do druhej najnižšej triedy.

Ďalšie body okruhu nadväzovali a účastníci rokovania boli informovaní o návrhu na vytvorenie nového študijného odboru, Gymnázium so zameraním na informatiku. Sektorová rada uvítala túto iniciatívu, ktorú predniesol Dušan Šveda, zástupca Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach.  Návrh nového študijného odboru vychádza z výsledkov pilotného overovania študijného odboru, v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

V rámci diskusie členovia zároveň zopakovali, že z hľadiska systémového a dlhodobého prístupu k rozširovaniu, modifikovaniu, či rušeniu škôl je potrebná analýza siete poskytovateľov vzdelávania. Ďalšie body okruhu sa venovali iniciatíve IT Fitness test, kde bol spustený nový ročník tohto testu a kurzu Elements of AI. Ide o medzinárodný, bezplatný kurz, zameraný na pochopenie základov umelej inteligencie, ktorý bol 8.4. oficiálne predstavený na Slovensku. Na rokovaní Sektorovej rady bol v krátkosti  zhodnotený prvý mesiac od otvorenia kurzu.

Národné štandardy zamestnaní, sektorová stratégia, záver

V rámci ďalších okruhov boli členovia informovaný o spolupráci s Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti pri NBÚ v rámci tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní v tejto oblasti a ďalšie postupy pri tvorba štandardov.

V poslednom väčšom tematickom okruhu sa účastníci rokovania venovali aktuálnej situácií pri aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030, kde skonštatovali, že na riešiteľov v pracovnej skupine čaká ešte veľa výziev. Ďalšie rokovanie sa očakáva na prelome septembra/októbra 2021.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.