Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prezentujeme opatrenia zo sektorovej stratégie

24.06.2022

Na desiatom pravidelnom rokovaní Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie sa jej členovia zaoberali hlavne implementáciou „Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030.“ Prítomní zástupcovia sektora boli informovaní o genéze jednotlivých rokovaní, ktoré boli v tejto súvislosti zrealizované.

Štátne inštitúcie sa zoznamujú so Sektorovou stratégiou rozvoja ľudských zdrojov

Zástupcovia Riadiaceho výboru SRI prezentovali Sektorové stratégie ako celok v apríli 2022 na Hospodárskej a sociálnej rade SR. Následne už aj vybrané opatrenia sektora informačné technológie a telekomunikácie boli predmetom spoločných rokovaní. Realizačný tím projektu rokoval na Štátnom pedagogickom ústave, Metodicko-pedagogickom centre a Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Ako úspech týchto rokovaní je zriadenie pracovnej skupiny pre prierezovú tému digitálna gramotnosť v rámci pripravovanej kurikulárnej reformy pre ZŠ. Potešujúcou správou je aj prísľub užšej spolupráce so zástupcami sektora v budúcnosti.

Samostatné rokovania už aj za účasti zástupcov Sektorovej rady prebehli aj na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky a na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Kým výsledky rokovania na MDV SR boli skôr rozpačité, na MIRRI SR sa Sektorová stratégia stretla so záujmom. Účastníci rokovania konštatovali, že aktivity, zamerané na zabezpečenie digitálne zručnej pracovnej sily je výsostne aktuálna a živá téma. Naliehavosť prijať efektívne opatrenia, ktoré by čím skôr pomohli zlepšiť situáciu na trhu práce nielen v oblasti IKT, ale aj digitálnych zručností si vyžadujú zvýšenú pozornosť nie len  členov Sektorovej rady, ale aj štátnej sféry.

Peletón svetových lídrov v sektore IKT špurtuje aj do kopca a my visíme za oči

Toto obrazné konštatovanie, ktoré je permanentne prítomné na rokovaniach Sektorovej rady, bolo cítiť v nosných témach a zároveň v diskusii bohato prerokovaných bodoch a to aj na tomto stretnutí. Mimoriadne prínosná v tomto ohľade bola prezentácia výstupov Sektorovej stratégie na Digital Assembly 2022 konaného vo Francúzku a s tým ďalšie úzko súvisiace informácie od M. Lelovského, 1. viceprezidenta RÚZ a viceprezidenta ITAS. Na tomto významnom medzinárodnom fóre sa podarilo v rámci workshopov a panelovej diskusie prezentovať výstupy zo Sektorovej stratégie sektora informačné technológie a telekomunikácie. Zhutnené informácie vo forme bulletinu tak získalo medzinárodné odborné publikum, kde sa aktivita Sektorovej rady stretla s pozitívnym ohlasom a záujmom o ďalšie informácie.

Odpočet Národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie

Podnetné pre ďalšiu činnosť Rady boli výstupy a informácie z prezentácie D. Švedu o ukončení a záveroch národného projektu IT Akadémia. Projekt po dvoch predĺženiach končí 31.8.2022 a zavŕši tak svoju šesťročnú činnosť. Pán Šveda informoval o dosiahnutých výsledkoch projektu. Tie boli napr. vo forme vytvorených inovatívnych metodík pre vyučovanie vybraných predmetov na školách, realizácie inovačného vzdelávania digitálnych koordinátorov alebo vytvorenia konceptu školy digitálnej excelencie. Zároveň načrtol aj perspektívu pre ďalšie pokračovanie. V rámci návrhu programu digitálnej transformácie vzdelávania sa totiž predpokladá vznik Národného centra digitálnych technológií vo vzdelávaní. Do jeho portfólia by patrilo:

  1. tvorba analýz, expertíz, štandardov, odporúčaní, kritérií a mechanizmov na implementáciu opatrení v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania,
  2. príprava, realizácia a certifikácia kvality vzdelávacích obsahov, pedagogických postupov, škôl a učiteľov digitálnej excelencie,
  3. realizácia a podpora edukačného výskumu v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania,
  4. tvorba metodických materiálov pre podporu digitálnej transformácie,
  5. vzdelávanie a permanentná podpora školských digitálnych koordinátorov v ZŠ a SŠ,
  6. podpora spoločenského povedomia o potrebách digitálnej transformácie vzdelávania.

A čo ďalej?

V ďalších bodoch programu sa Sektorová rada zaoberala aj informáciou o aktuálnom stave v rámci IT Fitness testu V4. V prezentácii A. Bederka predstavil samotný nástroj v porovnaní s predchádzajúcimi verziami testu a pridal aj informácie z predbežných záverov aktuálneho ročníka. V diskusii Sektorová rada konštatovala, že je opätovne potrebné detailnejšie vyhodnotenie Rankingu poskytovateľov vzdelávania v sektore a pokračovanie v aktivitách potrebných na úspešnú implementáciu opatrení zo Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Ďalšie rokovanie Sektorovej rady je naplánované v Košiciach, začiatkom druhej polovice septembra 2022.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.