Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Fungovanie Sektorovej rady  počas projektu NP SRI

14.09.2022

Dňa 14. 9. 2022 sa prostredníctvom online platformy TEAMS stretli experti zo sektora Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo a spoločne bilancovali fungovanie Sektorovej rady od začiatku NP SRI, od apríla 2019. Takmer 90 % členov Sektorovej rady, ktorí sa zapojili do hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady, sa vyjadrilo, že výsledky jej činnosti splnili ich očakávania vo vzťahu k úlohám určeným v štatúte sektorovej rady a v zákone o službách v zamestnanosti. Spomínané hodnotenie prebiehalo od augusta do septembra  2022.

Adekvátne zastúpenie inštitúcií

Na základe výsledkov z tohto hodnotenia si 93 % z opýtaných myslí, že zloženie Sektorovej rady je optimálne. Zaujímavým podnetom, na ktorý poukázalo hodnotenie bolo, že zapojení členovia sa zhodli na potrebe vzniku zamestnania “HR Špecialista zo sektora bankovníctva a poisťovníctva”. Výsledky hodnotenia poukázali aj na aktivitu inštitúcií zastúpených v Sektorovej rade. Vyššiu aktivitu by mali preukázať predovšetkým orgány územnej samosprávy, odborové zväzy či vedecké inštitúcie. Prínos týchto inštitúcií bol označený ako najmenší. Najväčším prínosom pre Sektorovú radu je zapojenie zamestnávateľov a profesijných a stavovských organizácií do činnosti.

NŠZ sú významným výstupom využiteľným v praxi

Experti zo Sektorovej rady v praxi využívajú najmä národné štandardy zamestnaní (ďalej len “NŠZ”), ktoré Sektorová rada garantuje. Počas letných mesiacov sa pracovnej skupine zameranej na revíziu inovácií podarilo zrevidovať celkovo 50 z 86 garantovaných NŠZ. Všetky dodatočne revidované NŠZ boli členmi Sektorovej rady spripomienkované a následne aj schválené. Expertov čaká posúdenie návrhu NŠZ – “ESG (Environmental, Social and Governance) špecialista”, ktorý bude zastrešovať odvetvie bankovníctva ako aj poisťovníctva.

Výzva pre expertov

Identifikácia inovácií ovplyvňujúcich zamestnania je kľúčovým výstupom NP SRI. V rámci finalizácie úloh pre expertov z oblasti bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva zdôraznila tajomníčka Sektorovej rady predovšetkým potrebu dotazníkového vypĺňania vplyvu inovácií na odborné zručnosti. Okrem tejto aktivity sa členovia musia vo vyššej miere zamerať aj na dotazníkové vypĺňanie rozsahu využívania odborných zručností, aby určili, ktoré odborné zručnosti sú pre výkon povolania kľúčové.

Záver rokovania bol venovaný bilancii fungovania Sektorovej rady. Vyzdvihnutá bola predovšetkým stratégia rozvoja ľudských zdrojov, ktorú členovia počas fungovania projektu spoločne vypracovali. Aktivitu expertov odzrkadľuje aj skutočnosť, že 58 % z vypracovaných NŠZ prešlo dodatočnou revíziou, ktorá bola sústredená na inovácie. Inovácie sú kľúčovou zložkou projektu, Sektorová rada si preto v záveroch schválila úlohy, ktoré sú zamerané na určenie rozsahu ich vplyvu pri výkone zamestnaní z oblasti sektora.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.