Budúcnosť rozvoja Sektora pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

17.02.2022

Dňa 16. 2. 2022 sa v online priestore spoločne stretli experti z prostredia bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva, aby prerokovali aktuálne témy z oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Prezenčná forma rokovania nebola vhodná vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a členovia Sektorovej rady sa zhodli, že uprednostnia online rokovanie. V úvode rokovania boli zhrnuté zmeny v personálnom a inštitucionálnom zložení Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo (ďalej len „Sektorová rada“).

Zmeny v členstve Sektorovej rady

Sektorová rada sa rozrástla o nového člena, pána Marcela Lazniu, ktorý je tretím členom zastupujúcim Slovenskú bankovú asociáciu a svojou činnosťou nahradí pani Milenu Koreňovú, ktorá ho navrhla ako nového člena. Touto výmenou sa počet členov Sektorovej rady nemení, má aj naďalej 25 členov.

Vyhodnotenie predchádzajúceho obdobia

Sektorová rada kladne zhodnotila plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia. Dôležitý posun v rámci aktivít Sektorovej rady bolo schválenie celkovo 38 zrevidovaných alebo vytvorených národných štandardov zamestnaníČlenom Sektorovej rady bola adresovaná výzva na doplnenie Sektorových partnerstiev, ktoré sú kľúčovým článkom efektívnej realizácie aktivít navrhnutých v Sektorovej stratégií rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“), ktorú v decembri 2021 sfinalizovala pracovná skupina, zložená z expertov zo Sektorovej rady a v spolupráci s predchádzajúcim tajomníkom Ing. Martinom Gymerským.

Oboznámenie s projektmi

Do ďalšieho bodu programu bola zaradená téma, navrhnutá spomedzi členov Sektorovej rady. V tomto bode tajomníčka Aliancie sektorových rád, PaedDr. Lucia Lednárová-Dítětová, vysvetlila fungovanie projektov Národná sústava povolaní a Národná sústava kvalifikácií, ktorá je pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ďalej len „ŠIOV“). Prítomní boli oboznámení, že karty kvalifikácií budú v najbližšom období taktiež aktualizované pomocou činností expertov s spolupráci s metodikmi ŠIOV.

V nadväznosti na túto tému tajomníčka zhrnula výzvy s súvislosti so NŠZ garantovanými Sektorovou radou. Výzvy sú spojené predovšetkým s inováciami ako dôležitým prvkom predikcie vývoja ľudských zdrojov. Realizačný tím NP SRI aktualizoval Informačný systém a doplnil možnosť interaktívneho zisťovania vplyvu inovácií na 51 kategórií odborných zručností. Členovia boli vyzvaní aktívne sa zapájať do tejto kľúčovej aktivity.

Záver

Záver rokovania bol venovaný projektom realizovaným Republikovou úniou zamestnávateľov v súčinnosti so spol. TREXIMA Bratislava. Tajomníčka Aliancie sektorových rád predniesla kľúčové body strategického materiálu “Analytický a prognostický podklad k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030″ (PRÁCA 4.0). Okrem toho boli účastníkom odprezentované aj výsledky dotazníkového zisťovania budúcich zručností. Počas diskusie účastníci prerokovali tému potreby zisťovania – potvrdzovania zdravotnej spôsobilosti žiakov ekonomických študijných odborov.

Účastníci v diskusii nadviazali aj na prepojenie NŠZ s inováciami a predbežne stanovili dátum desiateho rokovania Sektorovej rady.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.