Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa bude spolupodieľať na organizovaní konferencie o finančnej gramotnosti

06.05.2021

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo dňa 5. mája 2021 rokovala už po siedmy krát.

Hlavnou témou rokovania bola aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a aktualizácia činnosti Sektorovej rady v tejto oblasti a zapojenie  členov do jednotlivých  aktivít. Zástupcovia sektorov, ktoré v Sektorovej rade reprezentujú, sa zaoberajú aktualizáciou analýzy stavu sektora a ľudských zdrojov, identifikácii budúcich potrieb a dopadov na ľudský kapitál. Na podklade týchto dát navrhnú a zrevidujú opatrenia, ktoré majú zabezpečiť aby v budúcnosti bolo v sektore dostatok ľudských zdrojov s potrebnými zručnosťami a vedomosťami.

Finančná gramotnosť

Predpokladom pre rozvoj ľudských zdrojov v sektore, ktoré Sektorová rada identifikovala v rámci Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030, je aj finančná gramotnosť u každého občana s dôrazom na osobnú zodpovednosť.  A práve téme finančnej gramotnosti bol na siedmom rokovaní Sektorovej rady venovaný blok o pripravovanej konferencii. Názov odbornej konferencie, o ktorej organizácii informovala Sektorovú radu jej  členka, Gabriela Horecká zo ŠIOVu, je „Quo vadis finančná gramotnosť?“. Konferencia sa uskutoční 15. júna 2021 a jej cieľom je zamyslieť sa nad finančnou gramotnosťou na Slovensku a jej smerovaním.

Zástupkyňa ŠIOVu na rokovaní požiadala Sektorovú radu o súčinnosť pri organizovaní tejto konferencie, konkrétne pri oslovení relevantných subjektov pôsobiacich v tejto oblasti. Sektorová rada  sa tak stala oficiálnym spoluorganizátorom tejto konferencie. Členovia Sektorovej rady predpokladajú, že konferencia by mohla byť zaujímavá platforma na prezentáciu a výmenu informácií na spoločnú tému a zástupcovia viacerých inštitúcií prítomných na rokovaní, priamo predbežne potvrdili  záujem zúčastniť sa. Príspevky do konferencie tak prisľúbili: Ministerstvo financií SR, Národná banka Slovenska, Slovenská banková asociácia, OVB Allfinanz Slovensko. Zároveň bol tajomník Sektorovej rady poverený prizvať ako spoluorganizátor na účasť aj iné inštitúcie, ako Junior Achievement Slovensko, či Nadáciu Slovenskej sporiteľne, s ktorými Sektorová rada priebežne komunikuje.

Konferencia tak má šancu byť rešpektovaným odborným podujatím, kde sa môže zviditeľniť Sektorová rada a jej členovia. V rámci konferencie bude možné kvalifikovane hľadať odpovede na niektoré pálčivé otázky, ako napríklad, akú úroveň finančnej gramotnosti majú Slováci, aké dopady má nedostatočné kritické myslenie na úroveň finančnej gramotnosti a kto, okrem vzdelávacích inštitúcií, by sa mal zapojiť do programu finančného vzdelávania, či aké výhody so sebou prináša vyššia finančná gramotnosť obyvateľov.

Inovácie

V rámci rokovania bola zaradená aj prezentácia zameraná na fintechy a trendy v inováciách vo finančnom sektore, ktorú realizoval pán Dávid Stancel, viceprezident Blockchain Slovakia. Vo svojom príspevku sa venoval kryptomenám, regulácii v tejto oblasti a budúcnosti s možnými vplyvmi na ľudský kapitál. Siedme rokovanie Sektorovej rady okrem dôležitých tém aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, príspevku o aktuálnych trendoch inovácií v oblasti fintechov, či schvaľovaní Národných štandardov zamestnaní, prinieslo aj nový rozmer spolupráce medzi jej jednotlivými členmi a Sektorová rada sa tak vydala za svojim ďalším cieľom, aby zodpovedala otázku: Quo vadis….? Zhodnotenie tejto otázky bude predmetom ďalšieho rokovania, ktoré by malo byť v októbri, s najväčšou pravdepodobnosťou znovu online.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.