Čo priniesla 6. Anti Money Laundering Smernica?

21.10.2021

Dňa 20. októbra 2021 sa uskutočnilo 8. rokovanie sektorovej rady pre Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo. Rokovanie Sektorovej rady prebiehalo online, v  prostredí MS Teams, nakoľko väčšina členov pred samostatným stretnutím zahlasovala práve za takúto formu rokovania.

V úvode rokovania boli zhrnuté zmeny v personálnom a inštitucionálnom zložení Sektorovej rady. Sektorová rada sa rozrástla o nového člena, Richarda Marka, ktorý pôsobí na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Nový člen obohatil rokovanie o prezentáciu, v ktorej zhrnul členom Sektorovej rady výzvy 6. Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, (v angličtine „Anti Money Laundering Directive“) ďalej len „AML“. Cieľom tejto šiestej smernice je rozšírením rámca právnych predpisov posilniť kompetencie finančných inštitúcií a orgánov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaní terorizmu. Šiesta smernica harmonizuje definíciu prania špinavých peňazí naprieč členskými štátmi Európskej únie, taktiež zaväzuje k zvýšeniu trestných sankcií pri jej porušovaní. Podstatnou zmenou je predovšetkým rozšírenie trestnej zodpovednosti, a to aj na právnické osoby, ktoré majú povinnosť aktualizovať svoje programy dodržiavania AML.  

Do tematiky AML prispel svojou prezentáciou aj pán Mikle, z Finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru (v skratke „FSJ P PZ“). Finančná spravodajská jednotka ako orgán Policajného zboru plní úlohy centrálnej národnej jednotky v oblasti predchádzania legalizácie výnosov z trestnej činnosti, pričom zastrešuje práve aj problematiku AML Smerníc. FSJ P PZ vyhodnocuje získané informácie, ktoré ďalej sprostredkováva spolupracujúcim orgánom policajného zboru. V diskusii zúčastnených bola upriamená pozornosť predovšetkým na potrebu kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá by sa v PZ špecializovala na dodržiavanie pravidiel AML smernice. Okrem toho sa diskutujúci zhodli, o zvýšenej potrebe zamestnancov na zabezpečovanie dodržiavania súladu s vonkajšími regulačnými požiadavkami a vnútornými politikami, takzvaných Compliance officers. Compliance officer preveruje a určuje štandardy pre vonkajšiu komunikáciu, navrhuje a upravuje vnútorné politiky spoločnosti s cieľom zamedziť riziku z porušenia zákonov a iných predpisov.

Diskusia vyzdvihla potrebu obsahového zadefinovania takýchto zamestnaní aj prostredníctvom Národných štandardov zamestnania (v skratke „NŠZ“).FSJ P PZ má pri prijímaní zamestnancov špecializovaných na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti udelenú výnimku od MV SR. Výnimka spočíva v možnosti obsadiť takéto typy pracovných pozícií aj bez policajnej kvalifikácie. Diskutujúci sa preto zhodli, že šiesta revízia AML Smernice je strategickým dokumentom aj v oblasti ľudských zdrojov, a to nielen pre FSJ P PZ, ale aj pre sektor Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo. Najmä kvôli zvýšenej potrebe Špecialistov pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva  a Špecialistov na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

Nasledujúcim bodom programu rokovania bolo vyhodnotenie úloh stanovených na siedmom rokovaní sektorovej rady. Tajomník skonštatoval, že Sektorovej rade sa podarilo priebežne vypracovať NŠZ v zmysle harmonogramu, ako aj priebežne dopĺňať zoznam strategických dokumentov.

Počas rokovania bola venovaná pozornosť aj hodnoteniu poskytovateľov vzdelávania tzv. „rankingu poskytovateľov vzdelávania“, ktorý je zameraný predovšetkým na uplatniteľnosť absolventov. Členom Sektorovej rady boli predložené vyhodnotené údaje.  Vzhľadom na dôležitosť témy, ktorá je úzko spätá s analýzou trhu práce, úlohou Sektorovej rady bude analýza výsledkov rankingu.

závere rokovania tajomník prezentoval stav Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, zhrnul jej silné stránky a zdôraznil ciele, ktoré spočívajú primárne vo zvyšovaní finančnej gramotnosti obyvateľstva. Sektorová rada si následne zadefinovala plnenie úloh na nasledujúce obdobie a zároveň sa dohodla, že 9. rokovanie Sektorovej rady sa uskutoční v priebehu januára budúceho roka.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.