Spoločensky zodpovedné investovanie ako nový fenomén

08.06.2022

Dňa 8. júna sa cez platformu MS Teams stretli experti z oblasti bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva, aby prerokovali aktuálnu problematiku rozvoja ľudských zdrojov v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR.

ESG

Environment Social Governance, skrátene „ESG“, pomenováva aktuálne spoločenské riziká. Prvým alarmujúcim spoločenským rizikom je zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia. Aj sociálne faktory sú jedným zo spoločenských faktorov, ktorý je spojený predovšetkým s právami a blahobytom obyvateľstva. Častými spoločenským problémami sú najmä nerovnosť, začlenenie, pracovné podmienky či pracovné vzťahy v organizáciách. Okrem klimatických zmien a sociálnych faktorov sú rizikom aj faktory riadenia. Riadenie je kľúčovou odbornou zručnosťou, ktorá zabezpečuje spravodlivé odmeňovanie, či fungovanie v súlade s právnymi predpismi a normami.

Legislatíva Európskej únie sa sústredí na to, aby sa výraz ESG nespájal s fondom, ktorého hlavnou investičnou stratégiou nie je investovanie do hospodárskych činností, podporujúcich environmentálne ciele. Takéto označenie je klamlivé a zavádzajúce. Výraz ESG je možné používať  iba v prípade, ak je to v súlade s investičnou stratégiou a investičnými cieľmi fondu v zmysle jeho štatútu.

Trendy na trhu práce

Aj napriek tomu, že počas uplynulého obdobia Sektorová rada vypracovala podľa svojho harmonogramu všetky plánované tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní, členovia prezentovali potrebu doplnenia tohto zoznamu pre budúce obdobie. Potreba aktualizovania NŠZ súvisí najmä s novými trendami v oblasti ľudských zdrojov, keď sa medzi popredné žiadané pracovné pozície v zahraničí postupne zaraďujú odborníci z oblasti ESG​.

ESG špecialista

ESG špecialista spolupracuje na plánovaní a implementácii jednotlivých krokov a aktivít ESG roadmapy, monitoruje legislatívu v oblasti ESG a podieľa sa na implementácii regulatórnych a legislatívnych aspektov ESG do biznisu banky. Aktívne pracuje s dátami v oblasti ESG v banke a riadi zapracovávanie ESG v stratégiách, riešeniach a produktoch v rámci rôznych oblastí banky. Rokujúci sa zhodli, že potreba takéhoto druhu špecialistov nie je len pre oblasti bankovníctva. Úlohou pre nasledujúce obdobie bude zmapovať ESG trendy aj v sektore poisťovníctva, aby bol Sektorovej rade predložený komplexný návrh národného štandardu zamestnania pre ESG špecialistu.

7000 EUR/m2

Sektorová rada diskutovala aj o spoločenskej zodpovednosti vzhľadom na pretrvávajúce nízke úrokové sadzby slovenských komerčných bánk, ktoré akcelerujú dopyt po nehnuteľnostiach a tlačia ceny nehnuteľností výrazne nahor. Novostavby v centre hlavného mesta prekračujú ceny za m2 obytnej plochy až na 7 000 EUR. Podľa NARKS sa priemerná cena v Bratislave pohybuje na úrovni 3 699 EUR/m2. Od tejto ceny sa odrazil aj dopredaj drahších bytov. Za prvé tri mesiace sa predalo o tretinu viac bytov, ako do ponuky pribudlo. Trend pretrváva, a stále sa predáva viac bytov, ako do ponuky pribúda. Vypredanosť v projektoch sa podľa aktuálnych dát pohybuje na úrovni až 75% a v priemere sa predajú necelé 3 byty za mesiac v jednom projekte. Situáciu na trhu s nehnuteľnosťami môže výraznejšie ovplyvniť až plánované zvyšovanie úrokových sadzieb, ktoré už avizovala Európska centrálna banka.

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.