Vznik stálej komisie pre finančnú gramotnosť na šiestom rokovaní sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo.

07.12.2020

Bratislava – štvrtok 7. decembra 2020. Uskutočnilo sa v poradí šieste pravidelné rokovanie sektorovej rady pre bankovníctvo finančné služby, poisťovníctvo. Rokovanie prebehlo online formou v prostredí aplikácie MS Teams.

Otvorenie rokovania

Po krátkom neformálnom úvode privítala na rokovaní členov sektorovej rady a pozvaných hostí tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová Dítětová. Krátky príhovor predniesla aj predsedníčka sektorovej rady Jozefína Žáková a následne tajomník previedol zúčastnených programom rokovania.

Rokovaniu okrem tradičných tém dominovali dva hlavné body o ktorých členovia sektorovej rady rokovali.  Tie sa týkali inovácií v sektore a zavedenie tzv. konceptu Smart Work do štýlu práce finančných inštitúcií a druhý bod sa týkal finančnej gramotnosti a formálnemu ukotveniu tejto témy v rámci sektorovej rady.

Inovácia štýlu práce –  SMART WORK

Koncept predstavila členom sektorovej rady p. Dragana Smolović, riaditeľka ľudských zdrojov VÚB banky Slovenska, ktorá bola pozvaná na rokovanie. Vo svojej prezentácii predstavila členom genézu postupného zavádzania tohto štýlu práce vo finančnom dome aj so všetkými úskaliami a príležitosťami ktoré takýto štýl práce ponúka. Z pohľadu sektorovej rady bol záujem viac ako o technologické riešenie tohto štýlu práce skôr otázky zručností ktoré zamestnanci na zvládnutie tohto konceptu potrebujú a podmienok na to aby sa tieto zručnosti dali a mohli rozvíjať.

Dragana Smolović predstavila 4 oblasti na ktorých postavili koncept Smart Work:

  • oblasť vedenia,
  • praktická oblasť,
  • oblasť tímov,
  • oblasť „wellbeing.“

Zručnosti zamestnancov

Práve zručnosti zamestnancov boli predmetom prvých dvoch oblastí. Na to aby sa zaviedla celá Smart kultúra do každodennej rutiny práce sa v oblasti vedenia zdôrazňuje pomoc pri zdokonaľovaní zručností a tým aj zmena úlohy manažéra ktorý má na starosti rozvoj ľudských zdrojov. Celý tím je potrebné pripraviť na implementáciu, tvorbu a participáciu na nových formách vzdelávania – workshopov a webinárov.

V praktickej oblasti je potrebné rozvinúť nové zručnosti zamestnancov a to tak aby boli schopní obslúžiť klienta rovnako pri fyzickej prítomnosti klienta ako aj formou online. Manažment a zamestnanci sa potrebujú naučiť ako použiť praktické digitálne nástroje ktoré sa spájajú s konceptom SMART WORK a nakoniec štýl riadenia práce prechádza do takzvaného agilného riadenia.

Digitálne zručnosti a vzdelávanie

V ďalších dvoch oblastiach sa koncept na úrovni tímov zameriava na spôsoby organizácie práce a rozvrstvenie práce na prácu na vzdialenom pracovisku, fyzické stretnutia tímov, online a hybridné stretnutia, komunikáciu jeden na jedného či zdieľanie dokumentov.

Oblasť wellbeing potom zahŕňa psychologickú pomoc pre zamestnancov v zmysle podpory mentálneho zdravia, prístupu do online obsahu z oblasti psychohygieny, individuálne konzultácie s psychológmi a cvičenia ktoré slúžia na odreagovanie. Tieto priniesli členom sektorovej rady cenný zdroj potrebný pre zmenu opisov a kompetenčných modelov jednotlivých štandardov zamestnaní.

Dragana Smolović predstavila aj ďalšie aspekty tohto inovatívneho spôsobu práce, či už sa jednalo o fyzické úpravy kancelárskych priestorov banky, rozvrhu práce, kolobehu dokumentov či iných politík. Ako na záver zdôraznila riaditeľka ľudských zdrojov vo VÚB banke, tento nový koncept je o flexibilite vzájomnej spolupráci a komunikácií a preto tomu prispôsobujú všetku infraštruktúru v rámci banky. A ani po skončení tohto krízového obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19 neuvažujú k vráteniu sa k predošlým konceptom práce. Považujú tento koncept ako nový štandard, ktorý si vyžiada samozrejme aj nové zručnosti, kompetencie a spôsob uvažovania.

Finančná gramotnosť

Členovia sektorovej rady sa venovali aj tradične silnej témy v rámci sektorovej rady akou je Finančná gramotnosť. V rámci tohto bodu programu vystúpila členka sektorovej rady pani Gabriela Horecká, ktorá zastupuje ŠIOV a predstavila mapu aktivít vo finančnej gramotnosti. Ide o výstup kde sa analyzovali témy finančnej gramotnosti a ich pokrytie jednotlivými organizáciami na Slovensku. Graficky a tabuľkovo bolo zhodnotené pôsobenie 19 inštitúcií na Slovensku, ktoré sa téme venujú.

V rámci tohto bodu programu bolo navrhnuté vytvorenie stálej komisie pre finančnú gramotnosť a následne vytvorenie tejto komisie odsúhlasila väčšina prítomných členov sektorovej rady. Cieľom stálej pracovnej skupiny pre finančnú gramotnosť je, aby monitorovala stav finančnej gramotnosti na Slovensku, aktivity jednotlivých aktérov finančnej gramotnosti, snažila sa dopomôcť ku koordinácii činnosti a k lepšej a efektívnejšej komunikácii aktérov vo finančnej gramotnosti a to s dôrazom na prenos požiadaviek trhu smerom k týmto inštitúciám. Stála komisia pre finančnú gramotnosť pri sektorovej rade bude napomáhať plneniu aktivít a opatrení navrhnutých v sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030.

Záver

Okrem týchto dominantných bodov, rokovali členovia sektorovej rady aj o externom hodnotení tvorby sektorových stratégií. Následných krokoch ktoré bude nutné urobiť smerom k revízii sektorovej stratégie rozvoja ĽZ a ktoré sektorovú radu čakajú v najbližšom období. Členovia sektorovej rady sa venovali aj možnostiam a spôsobom identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore. Na rokovaní neprijali záverečné stanovisko a táto téma bude otvorená aj v budúcnosti. V záveroch z rokovania schválila sektorová rada harmonogram tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní v garancii sektorovej rady do mája 2022. Členovia sa dohodli, že najbližšie rokovanie sektorovej rady sa uskutoční na prelome mesiacov marec/ apríl v roku 2021.

« domov

Predchádzajúce články:

Digitálni lídri hľadajú spoločné témy

Budúcnosť rozvoja zamestnanosti vo finančnom sektore stojí na troch pilieroch.

3. rokovanie Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Finančná gramotnosť ako vízia budúcnosti na 2. rokovaní Sektorovej rady

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné Služby, poisťovníctvo žiada garanciu!

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.