Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Unifikovaný nástroj pre Sektorové rady

04.07.2022

Hodnotenie poskytovateľov vzdelávania patrí medzi dôležité úlohy, na ktoré by sa spoločnosť v každej krajine mala pravidelne sústrediť. Realizačný tím Národného projektu  Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR (ďalej len „NP SRI“) počas uplynulých dvoch rokov zameral svoju pozornosť aj na to, aby vytvoril pre dvadsaťštyri sektorových rád unifikovaný nástroj na hodnotenie strategicky dôležitých škôl, pripravujúcich absolventov pre trh práce pre každý sektor.  

Diverzifikované sektory 

Táto neľahká úloha si vyžadovala aktívnu spoluprácu zástupcov Sektorových rád ako aj ich externých expertov. Okrem finálneho zoznamu škôl začlenených do rankingu, odborníci aktívne pracovali aj na výbere hlavných ukazovateľov vstupujúcich do procesu tohto hodnotenia. Po dosiahnutí konsenzu pri výbere ukazovateľov boli experti zapojení do dotazníkového zberu, ktorý bol zameraný na váhovanie jednotlivých kritérií hodnotenia. V tejto fáze kreovania hodnotenia poskytovateľov vzdelávania zohrávali sektoroví experti veľmi dôležitú úlohu. Určili, ktoré kritériá sú pre sektor Bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva (ďalej len “BFSP”) kľúčové. Výsledky dotazníkového zberu, zameraného na dôležitosť jednotlivých ukazovateľov značne poukázali aj na diverzitu medzi sektormi národného hospodárstva. Každý zo sektorov, zdôraznil a vyzdvihol dôležitosť iného kritéria.    

Nižší dôraz na záujem o štúdium a výučbu vysokoškolákov 

Pri porovnaní s priemernými výsledkami dotazníkového zberu za 24 sektorov môžeme pozorovať, že “Záujem o štúdium a výučba” je síce ukazovateľom s najvyššiu váhou pri hodnotení vysokých škôl, ale experti z oblasti bankovníctva, poisťovníctva a finančných služieb kladú v priemere nižší dôraz na tento ukazovateľ ako zvyšných 23 sektorových rád. Naopak, vyšší dôraz určujú experti vo vzťahu ku kritériám ako sú mzdy, miera nezamestnanosti a práca vysokoškolských absolventov v ich odbore.  

Vyšší záujem o vysokoškolákov  

Sektorová rada pre BFSP pri tvorbe metodiky pre ranking poskytovateľov vzdelávania zdôraznila pri váhovaní pre hodnotenie škôl najmä dôležitosť kritéria pokračovania stredoškolákov v štúdiu na vysokých školách a kritéria ich miezd. Sektor BFPS je sektorom s najvyšším podielom na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky. Ľudské zdroje, zabezpečujúce aktívne fungovanie tohto sektora, si vyžadujú odbornú prípravu a vzdelávanie na úrovni vysokej kvality.  

Interaktívnosť nástroja 

Finálna verzia nástroja hodnotenia poskytovateľov vzdelávania, pripravená Realizačným tímom NP SRI, je vysoko interaktívna. Ponúka členom Sektorovej rady vytvorenie rebríčka podľa škôl, ale aj odborov vzdelávania. Nástroj vie školy vyhodnotiť na celoslovenskej aj krajskej úrovni, či podľa jednotlivých úrovní vzdelania. Subjektívne pohľady na dôležitosť jednotlivých ukazovateľov sú aplikovateľné prostredníctvom vlastnej váhovej schémy. Experti majú možnosť, v spolupráci s tajomníčkou, generovať výsledky podľa viacerých odborných kritérií a na základe ich dôležitosti rebríček zostaviť.  

Zostavený nástroj je efektívnou pomocou pre Sektorovú radu, pri implementácii požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanosť absolventov škôl, kľúčových pre zabezpečenie dostatku kvalitnej pracovnej sily pre oblasť bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva do budúceho obdobia 2030.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.