Siedme rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály

24.04.2021

Dňa 23. apríla 2021 sa uskutočnilo 7. rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály. Vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19 sa rokovanie uskutočnilo v online priestore. Hlavným cieľom bolo informovať členov o zrealizovaných a plánovaných aktivitách na ďalšie obdobie.

Na rokovaní sa zúčastnilo 15 členov Sektorovej rady z celkového počtu 18 (traja členovia sa z rokovania ospravedlnili), z čoho vyplýva že Sektorová rada bola uznášaniaschopná podľa Štatútu Sektorovej rady (článok 6 bod 9).

Nová predsedníčka Sektorovej rady

V úvodnej časti siedmeho rokovania privítala členov Sektorovej rady tajomníčka Soňa Gerthoferová a predstavila im program rokovania. Následne bola predstavená nová manažérka projektu SRI Alena Minns a v úvodnej časti vystúpila tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová a predsedníčka Sektorovej rady Ing. Anna Krupičková.

Členovia boli tajomníčkou Sektorovej rady informovaní o personálnych zmenách v členskej základni za predchádzajúce obdobie. Zároveň tajomníčka predstavila novú predsedníčku Sektorovej rady Ing. Miroslavu Hujovú, PhD. zástupkyňu FunGlass. Bývalá predsedníčka Ing. Anna Krupičková bola nominovaná na pozíciu zástupkyne predsedníčky Sektorovej rady. Personálna zmena týkajúca sa výmeny na predsedníckom poste bola zrealizovaná od 1. mája 2021.

Ďalším bodom programu rokovania bolo vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré boli členom Sektorovej rady stanovené na šiestom rokovaní. Tajomníčka konštatovala, že všetky úlohy boli v stanovenom termíne splnené.

Sektorová stratégia

Hlavnou témou siedmeho rokovania Sektorovej rady bola aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“). V tejto časti boli členovia informovaní o aktivitách týkajúcich sa aktualizácie SSRĽZ a ich harmonograme plnenia. Zároveň bol členom odprezentovaný cieľ tvorby  a definovania sektorových inovácií s dopadom na ľudské zdroje.

Ďalším z dôležitých bodov bolo informovanie členov Sektorovej rady v oblasti tvorby a revízie Národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), ktoré garantuje Sektorová rada. Tajomníčka Sektorovej rady vyhodnotila tvorbu/revíziu NŠZ a ocenila prístup autorov.

Posledným bodom programu siedmeho rokovania Sektorovej rady bol tajomníčkou prezentovaný výber škôl, ktoré budú hodnotené v rámci Rankingu poskytovateľov vzdelávania.

Závery

Na záver rokovania sa prítomní členovia predbežne dohodli, že najbližšie rokovanie sa uskutoční v mesiaci október 2021. Presný termín a miesto budú upresnené po komunikácii tajomníčky s predsedníčkou Sektorovej rady. Následne bude tajomníčka informovať všetkých členov Sektorovej rady.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.