Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Bilancovanie činnosti Sektorovej rady

23.09.2022

Dňa 23. septembra 2022 sa uskutočnilo záverečné rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. Rokovanie bolo zároveň spojené s odbornou prehliadkou výrobného podniku PPC Čab, a. s., ktorý zastupuje člen Sektorovej rady.

Oficiálne 11. rokovanie prebiehalo podľa určeného programu, ktorý bol zameraný na sumarizáciu aktivít a zhodnotenie fungovania činnosti Sektorovej rady počas projektového obdobia od apríla 2019 – decembra 2022.

 Vyhodnotenie projektových aktivít za Sektorovú radu

Keďže sa jednalo o posledné rokovanie, tajomníčka zbilancovala najdôležitejšie témy a zrealizované aktivity prierezovo počas celého projektového obdobia, a to:

Odborná príprava študentov je pre sektor veľmi potrebná

Členovia Sektorovej rady boli oboznámení o nadviazaní novej sektorovej spolupráce v rámci odbornej prípravy – prepájanie trhu práce s odborným školstvom medzi Spojenou školou Púchov a spoločnosťou Považská cementáreň, a. s. pre školský rok 2022/2023. Diskutovali o ďalších možnostiach vytvorenia sektorových partnerstiev. Členovia zároveň zdôraznili potrebu upevnenia a rozšírenia sektorových partnerstiev v stredoškolskom vzdelávaní a rozvíjania duálneho systému vzdelávania tak, aby adekvátne reagoval na dynamicky sa meniace podmienky na trhu práce.

Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady

Počas 11. rokovania boli členom odprezentované vybrané výsledky „Hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“. Okrem iného z výsledkov bolo možné konštatovať, že činnosť Sektorovej rady je pridanou hodnotou pri riešení potrieb získavania ľudských zdrojov pre zamestnávateľov v sektore.

Budúcnosť sektorovej rady

Projektová manažérka informovala členov o zrealizovaných aktivitách s cieľom zabezpečenia ďalšieho fungovania sektorových rád.

Záver

Na záver rokovania členovia zhodnotili ďalšie smerovanie aktivít Sektorovej rady hlavne v oblasti prepojenia trhu práce so vzdelávacím systémom. Za veľmi dôležité pokladajú nadväzovanie ďalších sektorových spoluprác medzi zamestnávateľmi, strednými a vysokými školami. V neposlednom rade členovia vidia potrebu upriamiť pozornosť na propagáciu vzdelávacích programov, keďže sektory pociťujú nedostatok kvalifikovaných zamestnancov na trhu práce. V oblasti celoživotného vzdelávania majú členovia Sektorovej rady záujem byť silným partnerom pri tvorbe pridanej hodnoty a kvality zamestnancov, vychádzajúc pritom z potrieb inovácie výroby, predpokladaného vývoja jednotlivých odborov a rozvoja technológií. Taktiež vyjadrili záujem podieľať sa na splnení navrhnutých opatrení uvedených v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov.

Aktivity sa realizovali v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.