Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Nedostatok pracovnej sily v sklárskom priemysle

03.06.2022

V termíne 2. – 3. júna 2022 sa konalo desiate rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály. Program rokovania bol zostavený tak, aby bol pre členov zaujímavý, prínosný a poskytol priestor na diskusiu. Rokovanie prebiehalo prezenčnou a zároveň online formou. Celkovo sa na rokovaní zúčastnilo 14 členov z celkového počtu 17, traja členovia sa ospravedlnili.

Zo školy priamo do výroby

V rámci dvojdňového programu, mali členovia možnosť vrátiť sa do školských ľavíc a zaspomínať na školské časy, a to prostredníctvom odbornej exkurzie v Spojenej škole I. Krasku v Púchove. Pod odborným výkladom členky Sektorovej rady Anny Krupičkovej a zástupcu školy členovia absolvovali prehliadku školy aj s ukážkou praktickej výuky.

Dňa 3. júna 2022 členovia sektorovej rady navštívili výrobný podnik Rona, a.s., kde mali možnosť v sprievode zamestnanca Rony priamo vidieť proces strojovej a ručnej výroby kalíškov a pohárov a taktiež techník dekorovania. Zároveň mali možnosť nahliadnuť do kaštieľa, v ktorom sa nachádza tzv. vzorkovňa kalíškov a pohárov a v neposlednom rade do múzea Rony, a. s.

Členovia sektorovej rady exkurzie hodnotili mimoriadne pozitívne.

Po absolvovaní exkurzií členovia sektorovej rady diskutovali o nedostatku záujmu študentov na strednej škole ako aj o vysokej absencie potrebných zamestnancov v sklárskom odvetví.

Témy 10. rokovania

Počas rokovania tajomníčka oboznámila členov sektorovej rady o aktuálnych témach a aktivitách. Jednou z hlavných tém boli informácie o implementácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 (ďalej len „SSRĽZ“). V rámci témy národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) boli členovia informovaní o postupe dopĺňania sektorových inovácií k NŠZ v súlade so SSRĽZ. Zároveň počas rokovania obdržali nový prepočet výsledkov týkajúci sa rankingu poskytovateľov vzdelávania.

Podnetné prezentácie

Veľkými osvieženiami rokovania boli prezentácie zo strany členov sektorovej rady, a to:

Zástupca spoločnosti Michal Ďurák predstavil spoločnosť PPC Čab, a. s. a informoval členov o výrobnom portfóliu spoločnosti, a zavádzaní inovácií (implementácia glazovacieho robota, QR kódu) do výroby.

  • Nábor žiakov na hutnícke a technické povolania

V rámci tejto prezentácie Ľubomír Gromoš odprezentoval ako spoločnosť U. S. Steel Košice realizuje náborové aktivity a zároveň poskytol členom aj informáciu o výsledku týchto aktivít.

  • Stredoškolské odborné vzdelávanie v skupine odborov 27 Technická chémia silikátov

Zástupkyňa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Viera Žatkovičová si pre členov pripravila prezentáciu týkajúcu sa vzdelávania v stredných odborných školách. Predstavené boli záväzné východiská, štátne vzdelávacie programy – Technická chémia silikátov (uplatnenie absolventa, učebný plán a pod.).

  • Spolupráca s priemyselnými partnermi

Členka sektorovej rady Jana Pagáčová informovala členov o aktivitách, ktoré realizuje Fakultou priemyselných technológií v Púchove v oblasti vedy a výskumu, výchovno-vzdelávacej oblasti, záverečných prác a v neposlednom rade aj exkurziách, odborných praxí a stáži a uplatnenia absolventov.

  • Aktuálna situácie na trhu práce

Riaditeľka služieb zamestnanosti Úradu práce v Lučenci – Renata Farkašová upriamila svoju prezentáciu na národné projekty, ktoré majú vzájomnú väzbu so zamestnávateľmi, a to: Nestrať prácu – vzdelávaj sa; Chyť sa svojej šance (pre zamestnávateľov a budúcich SZČO), Pomáhame odídencom a Podpora v čase skrátenej práce.

Záver

Na záver rokovania členovia schválili závery z 10. rokovania sektorovej rady, z ktorých im vyplynuli úlohy na nasledujúce obdobie a zároveň si predbežne dohodli termín ďalšieho rokovania v mesiaci september 2022 s odbornou exkurziou v spoločnosti PPC Čab, a. s.

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.