Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Odborníci sa zaujímajú o inovácie v sektore

06.02.2022

Dňa 18. februára 2022 sa konalo deviate rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály. Rokovanie prebiehalo online formou z dôvodu aktuálnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19. Celkovo sa na rokovaní zúčastnilo 12 členov z celkového počtu 17, piati členovia sa ospravedlnili.

Témy rokovania

Ústrednými témami rokovania boli:

Jednou z najdôležitejších tém bola implementácia opatrení navrhnutých v stratégii, a to prostredníctvom „sektorových partnerstiev“. Členom bol tajomníčkou odprezentovaný pripravený materiál, ktorý obsahoval aktivity a opatrenia, ktoré je možné následne realizovať prostredníctvom navrhnutých sektorových partnerstiev (či už existujúcich alebo vznikajúcich) so zameraním na opatrenia plánované na obdobie rokov 2022 – 2023. V rámci rokovania tajomníčka informovala členov o novej problematike týkajúcej sa učebných a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť.

Počas rokovania tajomníčka oboznámila členov o zrealizovaných činnostiach súvisiacich s propagáciou stratégie prostredníctvom vytvoreného promočlánku a manažérskeho zhrnutia.

Podnetné prezentácie

Veľkými osvieženiami rokovania boli prezentácia zo strany členov sektorovej rady. Predsedníčka sektorovej rady Miroslava Hujová, zástupkyňa FunGlass odprezentovala ako funguje spolupráca medzi Rona, a. s. so Spojenou školou v Púchove a Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne. V rámci prezentácie informovala členov o systéme odborného vzdelávania a príprave, podpore partnerských vzťahov  medzi zamestnávateľom a žiakmi a pod. Zároveň počas prezentácie vyzdvihla výhody tejto spolupráce ako napr. podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu, šanca nadobudnutia kvalifikácie a praxe u zamestnávateľa a v neposlednom rade garantované pracovné miesto u zamestnávateľa po ukončení štúdia.

V rámci bloku sektorové partnerstvá podpredsedníčka Anna Krupičková (Spojená škola v Púchove) nadviazala na predchádzajúcu prezentáciu a následne predstavila členom Spojenú školu v Púchove. Počas prezentácie podpredsedníčka vyzdvihla aktívnu propagáciu strednej školy (ďalej len “SŠ”) a zároveň predstavila novinku o možnosti online pripojenia na deň otvorených dverí školy. Počas  stretnutia sa môžu účastníci pýtať na akékoľvek informácie ohľadom SŠ, vrátane prijímacích pohovorov.

Príklady praxe pri zavádzaní inovácií

V rámci rokovania sektorovej rady Ľubomír Gromoš predstavil členom video spoločnosti U. S. Steel Košice, ktoré demonštruje zavádzanie inovácií do praxe a to hlavne v oblasti digitalizácie a pokročilej analytiky.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.