Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

6. rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

01.12.2020

V prvom decembrovom týždni sa uskutočnilo už 6. rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály. Rokovalo sa v utorok 1. decembra  2020 od 13,00 hodiny v online prostredí s využitím nástoja MS Teams. V dobrej nálade sa stretlo 14 členov rady, ktorí predstavovali celkovú účasť 78 %.

Sektorovú radu od 1.1.2021 preberá nová tajomníčka

V úvode sa členom krátko prihovorili a rokovanie otvorili garant Ing. Štefan Škultéty, PhD., predsedníčka Sektorovej rady Ing. Anna Krupičková a tajomníčka Ing. Jana Melicherová. Pani Melicherová následne predstavila novú – nastupujúcu tajomníčku rady Soňu Gerthoferovú, ktorá mala možnosť uviesť sa pred jej členmi. Jana Melicherová pôsobila ako tajomníčka Sektorovej rady od začiatku projektu SRI, apríl 2019 a významne sa podieľala na plnení úloh projektu SRI, tvorbe dokumentov a materiálov ako aj vypracovaní Stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 pre sektor skla, keramiky, minerálnych výrobkov a nekovových materiálov.

Vplyv situácie Covid -19 na Sektorovú radu

Napriek obmedzeniam v osobnom stretávaní Sektorová rada, pracovala intenzívne. Rokovanie Sektorovej rady malo v programe jednať o desiatich bodoch, pričom diskusia sa rozvinula hlavne pri dvoch bodoch, ktoré pre ďalšiu činnosť patrili medzi najhlavnejšie.

Prvou a stále otvorenou témou bolo hľadanie možností a spôsobov identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore. Cieľom tejto aktivity je identifikovať a vyzdvihnúť tých vzdelávateľov, ktorí poskytujú kvalitné vzdelávanie vo svojom zameraní, ktorým by bola na základe určitých definovaných kritérií udelená „známka kvality“. Títo vzdelávatelia by mohli byť vzormi pre ostatných, ktorí by mali snahu zlepšovať sa vo svojej činnosti a nadobudnúť predmetnú „známku kvality“.

Hodnotenie vzdelávacích inštitúcii v sektore

Podkladom pre diskusiu o možnostiach a spôsobe hodnotenia vzdelávateľov v sektore, boli názory a námety, ktoré členovia Sektorovej rady uplatnili v predstihu prostredníctvom dotazníka, ktorý vypracovala a zaslala tajomníčka všetkým členom. Figurovali v ňom tri základné otázky na ktoré bolo potrebné reagovať. Následne odpovede sumarizovala a analyzovala.

Členovia sa vyjadrili k forme, kritériám a aj systému hodnotenia. Uprednostnili sektorové hodnotenie, pred hodnotením centrálnym ale tiež z časti volili možnosť kombinovaného hodnotenia t.j. niektoré kritériá by boli centrálne, rovnaké pre všetky sektory a následne by hodnotenie postupovalo podľa samostatných sektorových kritérií. Hodnotenie by malo byť externé a zapájali by sa do neho zamestnávatelia, zriaďovatelia ako aj absolventi.

Forma by mohla byť prostredníctvom web formulárov. Je potrebné zamyslieť sa nad metodikou hodnotenia a stanovením merateľných kritérií. Správnym a premysleným systémom by sa zabezpečoval reálny obraz o výsledkoch vzdelávacieho procesu a pripravenosti jeho absolventov pre prax, ich uplatniteľnosti na trhu práce vo vyštudovanom odbore alebo mimo neho. Potom by bolo možné prijímať operatívne riešenia na jeho zdokonaľovanie a nie len v procese formálneho ale aj celoživotného vzdelávania.

Jednou z možných riešení hodnotenia je metodológia peer review, ktorej podstata spočíva v externom hodnotení skupinou odborníkov pracujúcich v podobnom prostredí s rovnakým postavením ako hodnotené osoby. Je tu predpoklad zabezpečenia nezávislosti a kvalifikovanosti  hodnotiteľov, ktorí disponujú špecifickými odbornými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Členovia navrhli kritéria, ktoré by bolo možné relevantne vyhodnotiť vo vzťahu k poskytovateľom vzdelávania ako napr.:

 • miera zamestnanosti absolventov,
 • zamestnanosť v odbore alebo mimo neho,
 • odborná prax a certifikáty,
 • uplatňovanie systému duálneho vzdelávania,
 • počet absolventov  pokračujúcich vo vysokoškolskom vzdelávaní,
 • partnerstvá so zamestnávateľmi,
 • zapojenie vzdelávateľov v rôznych programoch, projektoch a grantoch,
 • technické a materiálne vybavenie školy.

Vo výsledku členovia rady konštatovali, že je potrebné zamyslieť sa a nastaviť jasné a merateľné kritériá hodnotenia, ktoré budú kľúčové pre objektívne hodnotenie poskytovateľov vzdelávania.

Moderné a úspešné Slovensko

Ďalšou dôležitou témou rokovania bolo pripomienkovanie reformných zámerov navrhovaných v reformnom pláne „Moderné a úspešné Slovensko“, ktorý má Slovensko predložiť Európskej komisii v apríly 2021 na schválenie. Na rokovaní Sektorovej rady bol stručne predstavený obsah tohto dokumentu. Jeho autorom je Ministerstvo financií SR a člení sa na osem hlavných oblastí.

Od členov Sektorovej rady k dokumentu odzneli kritické stanoviská. Sektor skla, keramiky, minerálnych výrobkov a nekovových materiálov sa v ňom nespomína. Môžu byť len vytypované oblasti, ktoré naň budú mať najväčší vplyv ako napríklad:

 • zelená ekonomika,
 • veda výskum,
 • vzdelávanie,
 • digitalizácia.

Reformné opatrenia obsiahnuté v návrhu dokumentu „Moderné a úspešné Slovensko“ sú všeobecné a ak je aj uvedená konkrétna reforma, tak absentuje priblíženie spôsobu vykonania reformy a finančné vyčíslenie realizácie. Stanovené ciele sa nezaoberajú a nezohľadňujú ďalšími súvislosťami. Napríklad je tu kritika súčasných nefungujúcich inštitúcii pre vedu a výskum a zakladanie nových inštitúcii bez definovaní kompetencií. V dokumente napr. nie je naznačená ani vízia udržateľnosti talentovaných a špičkových pracovníkov po skončení plánovaného reformného obdobia. Uvádza sa zjednodušenie čerpania financií, ale akým spôsobom sa nedozviete.

Výsledkom diskusie bolo vytvorenie pracovnej skupiny z členov Sektorovej rady s cieľom vypracovať a zaslať k dokumentu jednotné stanovisko za Sektorovú radu jeho predkladateľovi.

Záver

Členovia Sektorovej rady poďakovali tajomníčke Janke Melicherovej za skvelo odvedenú prácu, komunikáciu, prípravu a vypracovanie materiálov počas celého obdobia jej pôsobenia v Sektorovej rade a zaželali jej veľa úspechov v jej ďalších pracovných aktivitách. Prijali a schválili úlohy na ďalšie štvrťročné obdobie a termín nasledujúceho rokovania Sektorovej rady odsúhlasili v rozmedzí mesiacov marec – apríl 2021, pričom presný dátum, miesto a formu rokovania, upresní nastupujúca tajomníčka po dohode s predsedníčkou a garantom Sektorovej rady.

« domov

Predchádzajúce články:

Piate rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály.

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály.

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály.

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály.

Sektor skla, keramiky, minerálnych výrobkov, nekovových materiálov bojuje s nezáujmom štátu a verejnosti

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.