Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály predstavuje Hodnotenie poskytovateľov vzdelávania

02.08.2022

Sektor patrí k odvetviam priemyslu, kde je nevyhnutný veľmi úzky kontakt so strednými a aj vysokými školami. Tento úzky kontakt vyplýva z výrobného procesu, ktorý je v prevažnej miere kontinuálny, je energeticky náročný a nie je možné ho v úplnom rozsahu nahradiť praktickým vyučovaním v školách. Vzdelávanie a taktiež aj odborná príprava v tejto oblasti vychádza zo sklárskych a keramických tradícií, ktoré významne prispievajú k formovaniu pracovnej sily s vysokou odbornosťou a manuálnou zručnosťou.

Jednou z dlhodobých úloh Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály (ďalej len „Sektorová rada“) bolo hodnotenie poskytovateľov vzdelávania na Slovensku, teda stredných a vysokých škôl. Táto iniciatíva vzišla z podnetov zamestnávateľov, ktorí mali záujem pracovať so systémom hodnotenia kvality absolventov a ich uplatnenia v praxi.

Na hodnotenie kvality poskytovateľov vzdelávania bolo nevyhnutné identifikovať najdôležitejšie hodnotiace kritéria a kľúčové školy produkujúce absolventov pre jednotlivé sektory. Identifikácia prebiehala na základe väzieb medzi:

  • sektorom a zamestnaním,
  • zamestnaním a odborom vzdelania,
  • odborom vzdelania a školou.

V rámci prípravy na ranking poskytovateľov vzdelávania Sektorová rada obdržala vygenerovaný zoznam 166 stredných a 21 vysokých škôl. Zoznam stredných ako aj vysokých škôl spolu s odbormi vzdelania prislúchajúcich k sektoru bol vytvorený na základe údajov z národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce. Členovia Sektorovej rady predložený zoznam následne upravili tak, aby združoval školy, ktoré sú z pohľadu sektora relevantné pre prípravu budúcich absolventov. Výsledkom identifikácie najvhodnejších škôl za Sektorovú radu bol výber 14 stredných škôl a 12 vysokých škôl.

Členovia Sektorovej rady prostredníctvom dotazníkov určili parametre kritérií vstupujúcich do hodnotenia škôl t.j. škálovanie hľadísk k jednotlivým „podkritériám“ uplatniteľnosti absolventov:

  • pre stredné školy (mzdy, miera nezamestnanosti, práca v odbore, hodnotenie zamestnávateľa, pokračovanie v štúdiu na vysokej škole, výučba a výsledky, uplatnenie sa v praxi),
  • pre vysoké školy (mzdy, miera nezamestnanosti, práca v odbore, hodnotenie zamestnávateľa, záujem o ďalšie štúdium a záujem o odbornú stáž).

Stredné školy

Z výsledkov hodnotenia stredných škôl sa v dotazníkovom prieskume ako najdôležitejšie kritériá ukázali „práca v odbore vzdelania“ a „pokračovanie v štúdiu na vysokej škole“.

Jedným z faktorov pri hodnotení stredných škôl bolo tiež zapojenie zamestnávateľov a príslušných škôl do duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie je pre sektor skla, keramiky, minerálnych látok a nekovových materiálov rozšírenou formou vzdelávania. Zamestnávatelia neustále prejavujú vysoký záujem o nových žiakov, ktorí na trhu práce vo vysokej miere absentujú.

Na základe výstupu spracovaných výsledkov a praktických skúseností zamestnávateľov pôsobiacich v sektore má najvýznamnejšie postavenie pre sklársky priemysel Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov. Táto škola je jedinou svojho druhu na Slovensku a je v nej možné získať jedinečné vzdelanie v oblasti práce so sklom.

Za najvýznamnejšie stredné školy možno podľa hodnotení členov Sektorovej rady považovať nasledovné stredné školy:

Vysoké školy

Z výsledkov Rankingu poskytovateľov vysokoškolského vzdelávania možno konštatovať nasledovné – najvýznamnejšie vysoké školy zo strany zamestnávateľov a podľa hodnotení členov Sektorovej rady možno považovať nasledovné vysoké školy:

Odporučenia zo strany zamestnávateľov:

Vzdelávacie inštitúcie ako aj zamestnávatelia by mali klásť väčší dôraz na popularizáciu sektora a zvýšenie motivácie mladých ľudí pre štúdium a prácu v sektore. Zo skúseností zástupcov Sektorovej rady mzdové podmienky a možnosti zamestnania sa nie sú pre mladú generáciu dostatočne motivujúce a zaujímavé pri výbere strednej školy.  Preto bude potrebné sa zamyslieť nad novými možnosťami ako osloviť mladú generáciu, aby získala záujem o toto odborné štúdium, napríklad sprostredkovaním priameho kontaktu s novými technológiami deťom a mládeži, či riešenia reálneho zadania v praxi. Zároveň je dôležité do takéhoto procesu zapájať aj žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl hlavne v lokalitách výrobcov pôsobiacich v sektore a dlhodobo formovať pomocou ich rodičov záujem o štúdium sektorových odborov. V neposlednom rade bude vhodné zmeniť a vo významnej miere podporiť propagáciu vzdelávania, či sektora smerom k budúcim generáciám mladých ľudí.

______________________________________________________________________________________________________________

Aktivity sa realizovali v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.