7. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo

30.03.2021

pondelok 29. marca 2021 prebehlo siedme rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo, ktoré vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu Covid-19 a bezpečnostné opatrenia, bolo opäť organizované prostredníctvom onlinovej aplikácie MS TEAMS. Program siedmeho rokovania sektorovej rady bol zložený z nasledovných bodov:

  1. Otvorenie rokovania Sektorovej rady
  2. Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady
  3. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia
  4. Vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ
  5. Aktualizácia SSRĽZ – postup prác, rozdelenie úloh, harmonogram
  6. Inovácie, prepojenia na NŠZ, využitie v SSRĽZ a Informačnom systéme SRI
  7. Ranking poskytovateľov vzdelávania
  8. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie
  9. Diskusia
  10. Závery zo 7. rokovania Sektorovej rady

Otvorenie, zmeny a vyhodnotenie úloh

Rokovanie otvoril úvodným slovom tajomník sektorovej rady Ľuboslav Blišák, ktorý privítal zúčastnených členov, predsedníčku sektorovej rady, či tajomníčku Aliancie sektorových rád. Tajomník predstavil nového člena sektorovej rady Jaroslava Remžu a nového člena pracovnej skupiny Jaroslava Žiaka. Zároveň boli predstavené nové kolegyne na NP SRI, menovite Dana Pekariková, Alena Minns a Marcela Schmidtová, ktorá s platnosťou od 6. apríla 2021 preberá agendu tajomníka sektorovej rady. Tajomník po otvorení rokovania predstavil program rokovania a jednotlivé body. Následne prešiel k druhému bodu rokovania, v ktorom boli predstavené zmeny v  inštitucionálnom a personálnom zložení. V treťom bode sa tajomník venoval vyhodnoteniu plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia. Tajomník vyzdvihol činnosť pracovných skupín a autorov NŠZ.

Tvorba a revízia NŠZ a aktualizácia stratégií

V rámci štvrtého bodu bola vyhodnotená aktivita okolo tvorby a revízie NŠZ. Tajomník predstavil ukončené NŠZ za mesiace december, január, február a neukončené NŠZ za mesiace február a marec 2021. Následne boli predstavené NŠZ, ktorým sa sektorová rada bude venovať v mesiacoch apríl, máj a jún 2021. V ďalších bodoch rokovania sa tajomník venoval aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a prenosu identifikovaných inovácií do SSRĽZ a do Národných štandardov zamestnania.

Tajomník oboznámil členov sektorovej rady o aktivitách, ktorým sa venujú členovia pracovných skupín. Tí si prešli školením a oboznámením sa s novým metodickým manuálom k aktualizácii SSRĽZ. Tajomník oboznámil prítomných s harmonogramom aktualizácie SSRĽZ a s najbližšími úlohami, ktorým sa pracovné skupiny budú venovať v mesiaci apríl, už pod dohľadom novej tajomníčky sektorovej rady. Tajomník spomenul tiež úspešnú agendu tvorby a revízie, pri ktorej sa darí postupne implementovať inovačné trendy do kompetenčného modelu NŠZ. Zároveň boli vyzdvihnuté aktivity na inováciách a nová spolupráca s J. Durecom a J. Žiakom, expertmi na inovácie z praxe.

Siedmy bod rokovania sektorovej rady bol venovaný pokračovaniu témy identifikácie top poskytovateľov vzdelávania v sektore potravinárstva a úlohám, ktoré budú riešené v nastávajúcom období. S blížiacim sa záverom bol predstavený harmonogram činnosti sektorovej rady a predsedníčka prečítala Návrhy záverov zo 7. rokovania. Rokovanie bolo ukončené záverečným slovom tajomníka, predsedníčky sektorovej rady a tajomníčky Aliancie sektorových rád.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.