Mlyny našťastie ešte melú slovenskú múku

11.10.2022

Jedenáste rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo sa konalo 11. októbra 2022. Prebiehalo hybridnou formou. Väčšina členov sa stretla prezenčne v hoteli Color v Bratislave a pripojili sa k nim členovia, ktorí boli súčasťou rokovania online cez aplikáciu Teams. Oficiálny program rokovania bol zostavený tak, aby popri hodnotení projektového obdobia, poskytol priestor aj pre diskusiu a aktuálne prezentácie, ktoré sa dotýkali sektoru potravinárstva a ľudských zdrojov v nich.

Rokovanie otvorila predsedníčka sektorovej rady Jana Venhartová. Po jej úvodných slovách, ktoré patrili bilancii sektorovej rady z jej pohľadu, sa k slovu dostala manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová. Priblížila zúčastneným členom obdobie, ktorým si v rámci projektu prechádzame a uviedla, čo všetko sa na rôznych úrovniach deje, aby sektorové rady nezanikli alebo neprestali fungovať. Je totiž nesmierne dôležité, aby sektorové rady pokračovali vo svojej činnosti a napredovali nielen v aktivitách spojených s aktualizovanou sektorovou stratégiou rozvoja ľudských zdrojov (SSRĽZ), ale takisto bez prerušenia napĺňali víziu modernejšieho a konkurencieschopného potravinárskeho sektora. 

Tajomníčka poskytla náhľad na všetky aktivity, na ktorých členovia Sektorovej rady pracovali počas národného projektu SRI. Pripravila bilanciu a sumárne informácie ohľadom aktualizovanej SSRĽZ, rankingu poskytovateľov vzdelávania, takisto ohľadom národných štandardov zamestnaní (NŠZ) a inovácií. Najviac vyzdvihla aktívnu spoluprácu pracovných skupín a poďakovala všetkým autorom a expertom, ktorí pomohli uzavrieť všetky NŠZ načas. Sektorová rada pre potravinárstvo má splnené všetky aktivity a úlohy a čo sa týka NŠZ, má vypracované a zverejnené všetky tvorby a revízie. Pracovné skupiny stihli aj kompletné doplnenie inovácií do štandardov a starším štandardom stihli dokončiť aj proces druhých a tretích revízií. 

Prínosom je odborník, ktorý vie diskutovať

Z dotazníkového hodnotenia funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady vzišli veľmi zaujímavé návrhy a hodnotenia. Tí členovia sektorovej rady, ktorí sa zúčastnili dotazníkového šetrenia, označili prezenčnú formu rokovaní za potrebnú. Dôvodom je najmä osobný kontakt, možnosť priamo reagovať na podnety a výpovede kolegov a priestor pre aktívnejšiu diskusiu. Samotná sektorová rada vníma to, že má veľký prínos a pridanú hodnotu pre pozdvihnutie sektora. Pomáha totiž prenášať potreby a požiadavky trhu práce na kvalifikovanú pracovnú silu do celoživotného vzdelávania, je v úzkom kontakte so zamestnávateľmi a vie komplexne riešiť problematiku ľudských zdrojov a prípravu pracovnej sily v súvislosti s inováciami. Sektorová rada pre potravinárstvo vystupuje ako zoskupenie, ktoré stojí na profesionalite a odbornosti expertov. Sú odborníkmi z praxe, ktorí vedia spolu diskutovať a vysvetliť si svoje postoje aj napriek tomu, že zastupujú rôzne a rôznorodé organizácie a inštitúcie.

Budúcnosti sektorovej rady sa venovala Lucia Lednárová-Dítětová. Informovala o tom, že MPSVR SR dostalo dva návrhy na ďalšie fungovanie sektorových rád na činnosti definované pre ASR a SR. Jednou možnosťou je fungovanie počas krátkeho projektu na rok 2023 z Operačného programu Ľudské zdroje. Druhou alternatívou je ponechanie činnosti Sektorovej rady v rámci nového 6-ročného projektu z Operačného programu Slovensko. 

Prečo si slovenský jedlý olej nekúpite?

V rámci diskusie si predsedníčka Jana Venhartová pripravila prezentáciu o Aktuálnych úlohách potravinárstva. Upriamila pozornosť na to, že Slovensko je na chvoste v porovnaní s ostatnými krajinami v potravinárskej produkcii. Vyznieva to hrozivo, ak Česká republika má oproti nám 3-násobne vyššiu hrubú produkciu, Dánsko až 5-násobne a Írsko je na tom dokonca 6-násobne lepšie. Sú to všetko porovnateľné krajiny so Slovenskou republikou, no my ťaháme v tomto ukazovateli za kratší koniec. Čo sa týka tržieb za rok 2021, najväčším potravinárskym odvetvím na Slovensku je spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov s pomerom 20 %, výrazný výsledok dosiahla aj výroba mliečnych výrobkov (17 %) a tretím významným odvetvím je výroba pečiva a múčnych výrobkov (15 %).

Čísla spojené s potravinovou sebestačnosťou Slovenska sú červené vo všetkých odvetviach, najhoršia je v kategórii jedlé oleje, kde sa pohybujeme na úrovni 3,9 %, keďže veľký producent oleja na Slovensku vlastne ani neexistuje. Najlepšie si vedieme pri pšeničnej múke, kde je naša sebestačnosť na úrovni 81,1 %. Môžeme tak smelo konštatovať, že aspoň zo slovenských mlynov dostaneme slovenskú múku. Varovne pôsobí fakt, že síce hrubá domáca produkcia hovädzieho a teľacieho mäsa je na Slovensku až 88,3 %, naša sebestačnosť v hovädzom mäse ako potravine je iba 29,2 %. Dovážame totiž lacné mäso z Poľska, ktoré spotrebitelia uprednostňujú, aj keď s ním sú spojené časté potravinové aféry. Slovenskí producenti nízkym poľským cenám nevedia konkurovať, pretože u nás neexistuje efektívny systém dotácií.

Sektorová rada pre potravinárstvo chce sektoru pomôcť. Aj naďalej sa bude snažiť prispieť k tomu, aby sa základné ukazovatele potravinárstva zlepšovali. Je mimoriadne dôležité, aby podiel slovenských potravín na pultoch obchodov vzrástol, je podstatné, aby sa upravila bilancia zahraničného obchodu. V neposlednom rade je treba zvýšiť potravinovú bezpečnosť. 

Záver rokovania

Členovia sektorovej rady si v závere rokovania odsúhlasili Závery z rokovania. V nich si zadefinovali a odsúhlasili úlohy na nasledujúce obdobie. Sektorová rada vo svojich Záveroch odporúča MPSVR SR ako garantovi NP SRI precízne dátovo analyzovať potreby trhu práce s cieľom tieto dáta prakticky využívať v riadiacich a rozhodovacích procesoch v rámci zosúlaďovania systému celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce.


Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.