Potravinárstvo láka na čistú prácu v bielych plášťoch

09.06.2022

Desiate rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo sa konalo 9. júna 2022. Prebiehalo hybridnou formou. Väčšina členov sa stretla prezenčne v hoteli Termál vo Vyhniach a pripojili sa k ním členovia, ktorí boli súčasťou rokovania online cez aplikáciu Teams.

Po úvodných slovách predsedníčky sektorovej rady Jany Venhartovej, ktorá všetkých zúčastnených privítala a oboznámila ich s najpálčivejšími témami v sektore potravinárstva sa k slovu dostala manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová. Keďže všetkých zaujímala aktuálna situácia v sektorových radách a aktivity, ktorým sa ešte do konca projektu budú experti venovať, Lucia Lednárová-Dítětová vysvetlila, ako sa v najbližších mesiacoch bude postupovať. Predstavila aj to, aké kroky sa dejú už teraz, aby činnosť sektorových rád pokračovala naďalej.

Program rokovania sa opieral o dôležité body, ku ktorým patrila aj Aktualizácia stratégie SSRĽZ a jej prezentácia na MPRV SR. Predsedníčka sektorovej rady Jana Venhartová stretnutie na ministerstve hodnotila veľmi pozitívne, pretože dostala priestor na predstavenie štyroch akútnych problémov potravinárstva, ktorým sa stratégia venovala. Do popredia vybrala oblasť podpory zavádzania moderných technológií a inovácií. Dotkla sa aj témy adaptácie potravinárskeho priemyslu v súvislosti s aplikáciou európskych stratégií Európska zelená dohodaZ farmy na stôl. Dôležitou oblasťou, ktorú potravinári riešia denno-denne, je zvyšovanie spotreby domácich potravín a nové odbytové možnosti vrátane podpory exportu. Stretnutie na ministerstve sa nevyhlo ani téme vzdelávania a poradenstva, čo sú základné podporné nástroje na dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu.

Búrlivé diskusie sa viedli v rámci desiateho rokovania ohľadom rankingu poskytovateľov vzdelávania. Hodnotné boli diskusné príspevky expertov na tému hodnotenia funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady a veľký priestor venovali zúčastnení tlačovým besedám, ich realizácii a témam, na ktorých by mali byť postavené.

Pritiahnu mladých do potravinárstva inovácie?

Členovia sektorovej rady sa zhodli na tom, že výborný priestor na tlačovú besedu pre sektor potravinárstva je v auguste na výstave Agrokomplex Nitra 2022 alebo v októbri na výstave Gastro a Kulinária, ktoré navštevujú vo veľkom počte žiaci stredných škôl a to je aj pre potravinárov cieľová skupina. Diskusia o kľúčových témach podnietila expertov k vyselektovaniu viacerých možných tém, ktoré nielenže vzišli zo stratégie SSRĽZ, ale sú natoľko aktuálne, že si zaslúžia dostať sa formou tlačových besied do médií a následne k širokej verejnosti. Absolútne najväčšiu váhu majú v potravinárstve inovácie. Informácia o ich existencii v sektore a využívaní by mohla pritiahnuť mladých ľudí, aby sa o prácu v potravinárstve začali zaujímať. Absolventi stredných odborných škôl alebo vysokých škôl orientovaných na potravinárske odbory chcú pracovať v prostredí technologicky vyspelom, v ktorom sa stretnú s výzvami a ďalším profesionálnym rastom. V potravinárstve je treba využiť tento potenciál. A čo je najdôležitejšie, treba o tomto potenciáli presvedčiť samotných žiakov a častokrát najmä ich rodičov. Im treba vysvetliť to, že ich dieťa nepotrebuje vysokú školu, aby bolo odborníkom a dobrým pracovníkom v potravinárskom odvetví. Svojimi osobnostnými predpokladmi sa dokonca vie dostať aj k manažérskym pozíciám.

Ťažkú a špinavú prácu robia kolaboratívne roboty

Digitalizácia, automatizáciarobotizácia nie sú iba rozrastajúcim sa fenoménom v potravinárskom priemysle, ktorý pohltí súčasných pracovníkov a zoberie im prácu. Je to práve výzva zdolať vysoké méty spojené s týmito inováciami a získať nových pracovníkov, ktorí prídu s novými odbornými vedomosťami a zručnosťami. Veľmi dobrý prístup spočíva aj v tom, že sa dá existujúcich pracovníkov prevzdelať na inovácie tak, aby disponovali digitálnymi vedomosťami a na ich základe spojenom s praxou, získali aj digitálne zručnosti. Na rokovaní sa hovorilo o tom, že je dôležité upozorniť na zlepšovanie kvality pracovných miest v potravinárstve a spomínala sa aj kombinácia tradičnej a inovatívnej potravinárskej výroby. Spomedzi členov sektorovej rady sa ozývali aj názory na to, že je nutné spomenúť fakty o nedostatku pracovnej sily, aj o potenciáli uplatniť sa, pretože potravinári sú potrební. Z rokovania vyplynulo, že by sme mali propagovať potravinárstvo cez pozitívny prístup. Zdôrazniť, že je to zaujímavá práca, ktorej treba znova prinavrátiť gráciu a vážnosť. V rámci možností ako sektor potravinárstva spropagovať, je pritiahnuť pozornosť na prácu v čistých až sterilných podmienkach. Je potrebné zbúrať stereotyp, že ide o špinavú prácu. Všetko špinavé a namáhavé za ľudí už robia stroje a kolaboratívne roboty.

Na záver rokovania  sa dostali informácie o aktuálnej potravinárskej legislatíve a novinkách v sektore. Veľmi pútavým bolo rozprávanie o novej knihe Potravinová  a nutričná gramotnosť, ktorej spoluautorom je člen Sektorovej rady pre potravinárstvo Jozef Golian. Členovia sektorovej rady si taktiež zadefinovali a odsúhlasili úlohy na nasledujúce obdobie.

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.