Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

6. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo

02.12.2020

Dňa 2. decembra 2020 bolo zorganizované šieste rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo. Všetky rokovania sektorových rád bolo opäť nevyhnutné organizovať prostredníctvom onlinovej aplikácie MS TEAMS. Napriek pandemickej situácii prebehlo rokovanie bez komplikácií. Program šiesteho rokovania Sektorovej rady bol zložený z nasledovných bodov:

  1. Otvorenie rokovania Sektorovej rady
  2. Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady
  3. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia
  4. Vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ
  5. Možnosti a spôsob identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore
  6. Návrhy a pripomienky Sektorovej rady k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko (Plán obnovy)
  7. Externé hodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a návrhy na aktualizáciu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektorovej rade
  8. Harmonogram činností Sektorovej rady
  9. Diskusia
  10. Závery z rokovania Sektorovej rady

Otvorenie rokovania Sektorovej rady

Rokovanie otvoril úvodným slovom tajomník Sektorovej rady Ľuboslav Blišák, ktorý privítal zúčastnených členov, projektovú manažérku a garanta. Predsedníčka sa otvorenia nemohla zúčastniť kvôli inému rokovaniu, ktoré sa časovo predĺžilo a zapojila sa s krátkym oneskorením. Neskôr však bola plne k dispozícii. Tajomník predstavil program rokovania, jednotlivé body a následne prešiel k druhému bodu rokovania, ktorým bolo inštitucionálne a personálne zloženie. V rámci tohto bodu boli predstavené zmeny, ktoré sa udiali v zložení sektorovej rady. Tretí bod programu sa venoval vyhodnoteniu plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia. Tajomník pripomenul prítomným členom konkrétne aktivity, ktorým sa venovali od posledného rokovania a oboznámil ich s pracovnými aktivitami, ktoré je potrebné splniť v nastávajúcom období.

Vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ

V rámci štvrtého bodu bola vyhodnotená aktivita okolo tvorby a revízie NŠZ. Tajomník predstavil ukončené NŠZ za mesiace september, október a november a predstavil NŠZ, ktorým sa sektorová rada bude venovať v mesiaci december a v nasledujúcich mesiacoch. Úspešnou agendou pri tvorbe a revízii je implementácia inovačných trendov do kompetenčného modelu NŠZ, pričom zo všetkých identifikovaných inovácií, ktoré boli výsledkom analýzy, sa podarilo uplatniť do doterajších NŠZ približne 75 % identifikovaných inovácií. V predošlom období boli zároveň uskutočnené dve analýzy, ktoré sa venovali téme viazaných živností a téme identifikácie znaleckých činností, resp. určenia takých NŠZ, ktoré sa vykonávajú na znaleckú činnosť, alebo ktoré majú potenciál vykonávať znaleckú činnosť.

Možnosti a spôsob identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore

Ďalší bod rokovania sektorovej rady bol venovaný diskusii o možnostiach identifikácie top poskytovateľov vzdelávania v sektore potravinárstva. Zosumarizované boli výsledky dotazníkového prieskumu medzi členmi sektorových rád. Vyhodnotenie dotazníkov za všetky sektorové rady predniesla Monika Serafinova, členka Realizačného tímu SRI. Tajomník následne predstavil vyhodnotenie prieskumu Sektorovej rady pre potravinárstvo a otvoril diskusiu k ďalším dôležitým otázkam, ktoré vyplynuli po prieskume. Téme identifikácie top poskytovateľov vzdelávania sa bude sektorová rada venovať aj v ďalšom období.

Návrhy a pripomienky Sektorovej rady k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko (Plán obnovy)

Šiestym bodom rokovania bolo predstavenie návrhov a pripomienok sektorovej rady k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. Tajomník členom sektorovej rady vysvetlil o aký dokument ide a aké sú možnosti jeho pripomienkovania. Situáciu v potravinárstve v súvislosti s Plánom obnovy ďalej objasnila aj predsedníčka Jana Venhartová. V rámci siedmeho bodu programu zosumarizovala tajomníčka Aliancie Sektorových rád PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová externé hodnotenia sektorových stratégií. Členom sektorovej rady priblížila návrhy a pripomienky, ktoré na aktualizáciu sektorových stratégií odporučili zrealizovať experti so skúsenosťami v oblasti tvorby strategických dokumentov a odborníci z akademickej oblasti. 

Závery z rokovania Sektorovej rady

V závere rokovania bol predstavený predpokladaný termín siedmeho rokovania a predsedníčkou boli prečítané Návrhy záverov zo 6. rokovania. Rokovanie bolo ukončené záverečným slovom tajomníka, garanta, predsedníčky sektorovej rady a tajomníčky Aliancie sektorových rád.

« domov

Predchádzajúce články:

5. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo

4. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo

3. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo

2. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo

Prvé rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.