4. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo

26.05.2020

V stredu 27. mája 2020 bolo zorganizované 4. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo, ktorá je súčasťou Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI). Z dôvodu opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19, bolo hlavné rokovanie po prvýkrát organizované prostredníctvom onlinovej aplikácie, konkrétne prostredníctvom MS TEAMS. Pre úspešné zvládnutie rokovania Sektorovej rady, bola týždeň pred hlavným rokovaním organizovaná skúšobná verzia rokovania a hlavné rokovanie tak prebiehalo bez väčších problémov.

Rokovanie otvoril tajomník Sektorovej rady Ľuboslav Blišák, ktorý privítal zúčastnených členov a predstavil program rokovania. Tajomník poďakoval členom, ktorí sa podieľali na tvorbe Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a najmä autorom jednotlivých premís, dopadov, identifikovaných opatrení, aktivít a ďalších bodov III. a IV. cyklu. Rovnako poďakovali a ocenili konštruktívny prístup a aktivitu členov pri tvorbe stratégie aj predsedníčka Sektorovej rady, garant Sektorovej rady aj tajomníčka Aliancie sektorových rád.

V ďalšom bode programu bola prezentovaná aktivita členov za posledné obdobie. Všetky zadefinované úlohy boli úspešne splnené. Najdôležitejšou aktivitou bola participácia na tvorbe stratégie, ktorej sa mohli zúčastňovať prizvaní členovia Sektorovej rady. Najvýznamnejšiu úlohu pri tvorbe zohrala pracovná skupina (v zložení J. Venhartová, Z. Nouzovská, T. Belová, E. Forrai a S. Voskár) a prizvaní členovia (napr. zástupcovia vysokých a stredných škôl, za ŠIOV a ďalší).

Tajomník pripomenul členom základnú štruktúru stratégie a detailnejšie popísal priebeh tvorby. Výsledná stratégia obsahuje na 116 stranách (v rámci III. a IV. cyklu) 4 identifikované premisy, 41 identifikovaných dopadov a 153 aktivít. V týždni pred rokovaním Sektorovej rady prebehlo hlasovanie členov Sektorovej rady o znení (odsúhlasení) III. a IV. cyklu stratégie. Po tomto hlasovaní bola schválená stratégia (za časť III. a IV. cyklu) odporučená na pripomienkovanie a metodické posúdenie.

Priamo na 4. rokovaní Sektorovej rady boli prítomní členovia vyzvaní k finálnemu schváleniu stratégie, prostredníctvom elektronického formulára. Zaevidovaných bolo 25 hlasov od prítomných členov a na základe hlasovania bol vyjadrený jednoznačný súhlas s vypracovanou stratégiou. Tajomník na záver tohto bodu rokovania informoval členov Sektorovej rady o potrebe vybrať 10 kľúčových opatrení z celej stratégie, ktoré budú spolu s opatreniami od ďalších 23 Sektorových rád odporučené pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a pre pripravovanú stratégiu Práca 4.0.

V poradí štvrtý bod rokovania Sektorovej rady bol zameraný na tvorbu a revíziu NŠZ. Ide o dlhodobo pripravovanú etapu, ktorou sa budú zaoberať všetky sektorové rady, od júna 2020 do mája 2022. Členom Sektorovej rady bol následne predstavený plán aktivít, ktoré zahŕňajú školenia s členmi Sektorovej rady. Základným dokumentom pre členov garantujúcich NŠZ je harmonogram tvorby a revízie NŠZ (kde sú okrem stanovených termínov uvedené zodpovedné osoby, garantujúce NŠZ).

Program Sektorovej rady sa následne venoval stručnému predstaveniu plánovaných aktivít Sektorovej rady, diskusii a záverom z rokovania. Predstavený bol termín 5. rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 21. septembra 2020 v Bratislave.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.