Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zálohuje celé Slovensko, nielen potravinári

11.03.2022

Deviate rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo sa konalo 10. marca 2022 a kvôli pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii s ochorením COVID-19 prebiehalo v online podobe cez aplikáciu MS Teams. Stretnutie členov sektorovej rady a členov pracovných skupín bolo nevyhnutné a práve preto 17 z 22 členov sektorovej rady a 1 člen pracovnej skupiny dokázali aj na diaľku riešiť aktuálne témy, ktoré sa postupne v sektore objavujú a súvisia aj so zmenami, ktoré priniesol začiatok roka 2022.

Zálohujú potravinári, zálohovať by mali všetci

Veľmi dôležitou súčasťou rokovania bola prezentácia bývalej členky Sektorovej rady pre potravinárstvo Lucie Morvai, ktorá je aktuálne riaditeľkou pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu systému Správca zálohového systému. Informovala zúčastnených o zálohovaní, ktoré na Slovensku dostalo zelenú. Stalo sa tak 1. januára 2022 a preto v čase konania deviateho rokovania už Lucia Morvai vedela zhodnotiť vývoj zálohovania na Slovensku, prvé skúsenosti, pozitíva aj negatíva.

Zálohový systém je systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcov a je financovaný z poplatkov výrobcov, z predaja materiálu a nevyzdvihnutých záloh. Celý systém je dosť zložitý, ale vopred dobre premyslený a definovaný.

Základom zálohového systému je  zvýšiť množstvo zberu nápojových obalov. Kým v roku 2018 sa podarilo recyklovať a efektívne využiť pri výrobe nových obalov iba 60% PET fliaš a plechoviek, vízia do roku 2025 počíta s číslom 90%. Odhadom da to bude týkať počtu 1,2 mld. obalov. Do zálohového systému je registrovaných viac ako 2000 odberných miest po celom Slovensku. Zákonnú povinnosť odberu zálohovaných obalov majú predajne nad 300 m2. Tých je 1100. K dobrovoľnému odberu zálohovaných PET fliaš a plechoviek sa prihlásilo približne 1000 menších predajní.

Diskusia k zálohovaniu

Po prezentácii o zálohovaní bol na rokovaní sektorovej rady priestor na otázky. Týkali sa praktických záležitostí najmä ohľadom vrátenia obalov a samotnej zálohy. Viacerí členovia sa už totiž stretli s prípadom, že im automat odmietol fľašu zobrať alebo sa im ju neodbornou manipuláciou podarilo pokrčiť alebo inak znehodnotiť. Pri týchto podnetoch Lucia Morvai iba pripomenula pravidlá, ktorými by sa spotrebiteľ mal riadiť. Znamená to, že spotrebiteľ nesmie zálohované obaly stláčať, alebo ich inak deformovať a musí odovzdávať fľaše aj s vrchnákom a čitateľným EAN kódom. Zástupkyňa zálohového systému sa stretla už aj s praktickými pomôckami a poradila členom sektorovej rady to, že ak sa im nedopatrením podarí mierne fľašu deformovať, ešte sa im ju môže podariť zachrániť pre zálohovanie tým, že ju dofúknu. Obaly sú týmto spôsobom schopné, dostať sa do pôvodnej podoby.

Vyhodnotenie úloh

Ďalší priebeh rokovania Sektorovej rady pre potravinárstvo bol veľmi plynulý. Cez zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení sektorovej rady, vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia a prezentáciu aktuálneho stavu spracovania národných štandardov zamestnaní sa zúčastnení dostali aj k informáciám o určovaní vplyvov inovácií na odborné zručnosti a rozsahu využívania odborných zručností v jednotlivých zamestnaniach. Podstatný priestor dostala aj Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v horizonte do roku 2030, ktorej tvorba patrí k najdôležitejším aktivitám realizovaným v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SRMPSVR SR. Diskutovanou témou boli aj sektorové partnerstvá, ktoré súvisia s implementáciou aktivít z Akčného plánu tejto stratégie.  

Automatizácia je ohrozením pre zamestnancov

Členovia sektorovej rady sa dozvedeli aj o detailoch strategického dokumentu Práca 4.0, ktorý opisuje analytické a prognostické podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti  do roku 2030 na Slovensku. Výsledky dotazníkových zisťovaní prezentovala Lucia Lednárová-Dítětová, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov v Trexime. Nie je žiadnym prekvapením, že veľkou hrozbou pre ľudské zdroje na slovenskom pracovnom trhu je spomedzi inovácií automatizácia a najviac ohrozenou je kategória mladých mužov. Ak si táto skupina zamestnancov nedoplní svoje odborné zručnosti, ktoré budú kopírovať zvýšené nároky na odbornosť, môže sa stať, že v nasledujúcich rokoch o svoju prácu príde.

Na druhej strane v budúcnosti bude pracovný trh nedostatočne vybavený ľudskými zdrojmi, ak sa štátu nepodarí zvýšiť pôrodnosť, nezmení svoj postoj k dlhodobo nezamestnaným, nebude efektívne regulovať migračnú politiku, či nepresvedčí zručných a vzdelaných odborníkov, aby sa vrátili domov a začali pôsobiť na Slovensku.

Po zaujímavom programe a podnetných informáciách si v závere rokovania sektorová rada definovala úlohy pre členov na nasledujúce obdobie a členovia sektorovej rady sa dohodli, že desiate rokovanie  bude v období máj – jún 2022. O presnom dátume a forme chcú členovia hlasovať v priebehu apríla 2022, kedy bude pre nich reálnejšie vyhodnotiť dostupnosť voľných termínov v ich kalendároch. Viacerí zástupcovia stredných a vysokých škôl ešte čakajú na presné dátumy maturitných skúšok a prijímacích pohovorov, ktoré by im mohli zabrániť v účasti na rokovaní. Aj deviate rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo je súčasťou aktivít, ktoré sa realizujú v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SRMPSVR SR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.