S inováciami po stopách gulášových cestovín

15.10.2021

Potravinárske inovácie v praxi rezonovali na 8. rokovaní Sektorovej rady pre potravinárstvo

8. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo sa konalo 14. októbra 2021. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu s ochorením COVID-19 sa rokovanie uskutočnilo v online podobe cez aplikáciu MS Teams. Ani to však členov sektorovej rady a členov pracovných skupín neodradilo od možnosti riešiť aktuálne a akútne témy, ktoré sa v predchádzajúcom období v sektore objavili. Diskusia sa rozprúdila pri téme zmeny kvalifikačnej úrovne podľa SKKR zo 4 na 6 pri NŠZ Technológ v potravinárskej výrobe. Členovia riešili aj podnet pána Goliana, ktorý dal sektorovej rade na schválenie nový  štandard Špecialista manažér pre potraviny, pokrmy a nápoje, ktorý doteraz v databáze NŠZ nebol. 

Na úvod rokovania všetkých členov privítala predsedníčka sektorovej rady Jana Venhartová. Vedenia rokovania sa za tajomníčku Marcelu Schmidtovú kvôli technickým problémom s pripojením, ujala manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a zároveň tajomníčka Aliancie Sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová.  

Priebeh ôsmeho rokovania sektorovej rady bol aj v zastúpení veľmi plynulý a držal sa tradičných tém ako zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení sektorovej rady, vyhodnotenia plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, aj aktuálneho stavu spracovania národných štandardov zamestnaní. Členovia sektorovej rady boli oboznámení aj s určovaním dopadov inovácií na odborné zručnosti a rozsahom využívania odborných zručností v jednotlivých zamestnaniach, s aktualizáciou Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a rankingom poskytovateľov vzdelávania.

Aktuálna potravinárska legislatíva

Keďže situácia v potravinárstve sa neustále vyvíja, súvisí s ňou aj zmena legislatívy a práve z tohto dôvodu sa predsedníčka sektorovej rady Jana Venhartová podujala na prezentáciu aktuálnej potravinárskej legislatívy. Prezentovala právne predpisy za rok 2021, register potravín pre potravinový semafor, upozornila aj na potravinárske predpisy v legislatívnom konaní a poslanecké návrhy zákonov predložené do NR SR. Venovala sa konkrétne aj návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov – farmárske bitúnky, kde ide o zavedenie kategórie tzv. farmárskych bitúnkov. Podrobnosti zákona upraví Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a predpokladaná účinnosť je 1. januára 2022.

V rámci európskej legislatívy sa predsedníčka dotkla Kódexu správania EÚ pre zodpovedné obchodné a marketingové praktiky v potravinárstve, ktorý bol predstavený Európskou komisiou začiatkom leta 2021 spolu so zúčastnenými stranami z potravinárskeho priemyslu. Kódex je súčasťou úsilia o zvýšenie dosiahnuteľnosti a cenovej dostupnosti zdravých a udržateľných potravín, ktoré pomáhajú znižovať našu celkovú environmentálnu stopu. Obsahuje záväzky, ktoré zahŕňajú zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat, znižovanie obsahu cukru v potravinách, zníženie produkcie odpadov, zabezpečenie recyklovateľnosti obalov, až po znižovanie emisií skleníkových plynov.

Potravinárske inovácie v praxi

V rámci ôsmeho rokovania prezentovala tajomníčka sektorovej rady Marcela Schmidtová s vedúcim vývoja v Nestlé Slovensko RNDr. Jaroslavom Žiakom, PhD. potravinárske inovácie, ktoré sa v praxi využívajú v prievidzskom podniku Nestlé Slovensko. Keďže počas exkurzie absolvovala tajomníčka celý proces výroby gulášových cestovín, prezentácia dostala názov Po stopách gulášových cestovín.

Sektor potravinárstva je dlhodobo podfinancovaný a nie sú financované ani inovácie v ňom, ale napriek tomu patrí Nestlé Slovensko medzi svetlé výnimky a výroba ide s dobou a s trendom využívania inovácií.

Počas prezentácie boli identifikované viaceré typy inovácií. K najzaujímavejším patrila, ako príklad automatizácie, obrovská priemyselná umývačka. Tá nahradila manuálnu prácu a v prepočte to znamená, že robí automaticky to, čo predtým robili traja zamestnanci. Zautomatizovaný systém navažovania komponentov je pýchou Nestlé Slovensko. Zabezpečujú ho roboty, ktoré majú presne zadefinovanú receptúru a podľa toho navažujú. Robotizácia je v potravinárstve veľmi dôležitá. Zaujímavé boli dvoj a trojkomponentové nasýpacie stanice, pri ktorých bolo presne vidieť, ako sa sypú jednotlivé zložky do gulášových cestovín. Po ich zabalení sa v podniku prechádza k plneniu do kartónov, čo majú opäť na starosti roboty a inovatívna linka, ktorá nahradila 2 zamestnancov. Z pôvodných 3 pracovníkov zostal manuálne pracovať iba jeden.  

Kolaboratívne roboty ako ďalšia inovácia, svojimi chápadlami pomáha pri ukladaní kartónov na paletu  podľa paletizačnej schémy a tie sa potom už iba automatizačným systémom dopravia do skladu ponad hlavy pracovníkov smeny.

K ukážke špeciálnych potravinárskych inovácií patrila inovácia Clean label, Biopotraviny alebo japonská inovácia 5S.

Záver

Po zaujímavom programe a podnetných informáciách si v závere rokovania sektorová rada definovala úlohy pre členov na nasledujúce obdobie a členovia sektorovej rady sa dohodli, že 9. rokovanie  sektorovej rady bude v januári 2022. O presnom dátume a forme chcú členovia hlasovať v priebehu decembra 2021, kedy už budú mať jasnejšie kontúry ich pracovné diáre na január 2022.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.