Ôsme rokovanie Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

22.10.2021

Ôsme rokovanie Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch sa konalo po dlhšej prestávke 21. októbra 2021, opäť v online prostredí.

Najdôležitejšími témami rokovania bola aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a ranking poskytovateľov vzdelávania. Tajomníčka Sektorovej rady zhrnula doterajšie plnenie úloh v rámci aktualizácie stratégie a oboznámila členov s harmonogramom ďalšej činnosti v rámci tejto úlohy. Pri téme rankingu boli zhrnuté doterajšie aktivity, tajomníčka odprezentovala metodiku, na základe ktorej boli spracované výsledky – finálne určenie ukazovateľov vstupujúcich do hodnotenia poskytovateľov vzdelávania, proces tvorby váh ukazovateľov, proces výpočtu hodnotenia vzdelávacích inštitúcií. Členovia Sektorovej rady dostali za úlohu zamyslieť sa, či je podľa nich potrebné nejaké údaje do rankingu doplniť, resp. odstrániť, aby bol ranking pre sektor čo najrelevantnejší a zároveň, akým spôsobom by mali byť výsledky tejto aktivity prezentované na webe.

Súčasťou rokovania bola aj prezentácia člena Sektorovej rady, Martina Mravca, v rámci ktorej bol odprezentovaný projekt „New Digital Skills“. Jeho hlavným cieľom je identifikovať zmeny v súčasných a budúcich požiadavkách na zručnosti, kompetencie a schopnosti pod vplyvom digitalizácie sektorov v Rakúsku.

Na záver rokovania sa Sektorová rada predbežne dohodla, že nasledujúce rokovanie by sa mohlo konať 10. februára 2022. Dovtedy budú členovia Sektorovej rady pracovať na všetkých zadefinovaných úlohách.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.