Optimistické výhľady do budúcna v sektore cestovného ruchu a gastronómie

11.02.2022

Deviate rokovanie Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 10. februára 2022 online formou, prostredníctvom aplikácie MS Teams. Rokovania sa zúčastnilo 64 % členov Sektorovej rady a päť zástupcov TREXIMA Bratislava, vrátane tajomníčky Sektorovej rady. Hlavnou témou rokovania boli ďalšie kroky k napĺňaniu sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, resp. k napĺňaniu opatrení a aktivít, ktoré v rámci nej boli navrhnuté.

Implementácia opatrení stratégie

Tajomníčka Sektorovej rady odprezentovala možnosti uvedenia navrhnutých opatrení a aktivít do praxe formou uzatvorenia sektorových partnerstiev s navrhnutými inštitúciami. Zároveň sa dohodlo na ďalšom postupe v rámci tejto aktivity – vyhľadávanie možností sektorových spoluprác, o ktorých sa postupne bude s predmetnými inštitúciami rokovať. Dohodnutie spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami by malo sprevádzať aj upresnenie krokov na uskutočnenie cieľa a ďalších detailov spolupráce.

Situácia v sektore

Počas rokovania mal vstup aj predseda Sektorovej rady, zástupca Zväzu cestovného ruchu SR. Zhodnotil aktuálnu situáciu v sektore a predstavil očakávania, ktoré do najbližšieho obdobia má. Rok 2021 bol z pohľadu dopadov na sektor výrazne horším ako rok 2020, nakoľko opatrenia, ktoré boli na Slovensku zavedené, mali výrazný dopad na služby cestovného ruchu. Väčšinu roka boli prevádzky zatvorené alebo výrazne obmedzené, čo na ne malo negatívny finančný dopad. Veľkej časti podnikov sa toto obdobie podarilo prežiť aj vďaka nástrojom štátnej pomoci. 40 % prevádzok sa po prvom otvorení – hneď, ako to bolo možné – opätovne zatvorilo kvôli nedostatočnému dopytu zo strany hostí. Zlepšenie v rámci dopytu sa predpokladá cca od marca 2022. Oblasť, s ktorou sa ešte najbližšie obdobie bude sektor trápiť, je zamestnanosť. Z dôvodu dlhodobej neistoty množstvo zamestnancov ukončilo svoje pracovné pomery. Momentálne sa však očakáva opätovný rast počtu zamestnancov v sektore.

Záver

Na záver rokovania tajomníčka vyhodnotila proces tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní a dohodol sa predbežný termín ďalšieho rokovania, ktoré by sa malo uskutočniť 14. júna 2022.

domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.