Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch sa rozlúčila s projektom SRI

13.10.2022

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch (ďalej len „Sektorová rada“) sa stretla na 11. rokovaní 12. – 13. októbra 2022. Rokovanie sa konalo v Sojka Resorte v Malatínach. Išlo o posledné rokovanie Sektorovej rady v rámci národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

Vyhodnotenie činnosti Sektorovej rady

Na úvod rokovania privítala tajomníčka Sektorovej rady prítomných členov, poďakovala im za účasť a doterajšiu prácu a vyzvala tajomníčku Aliancie sektorových rád a predsedu Sektorovej rady o úvodné slovo. Následne si slovo prevzala tajomníčka Sektorovej rady, ktorá vyhodnotila plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia. Časť programu 11. rokovania tvorilo aj vyhodnotenie činnosti Sektorovej rady počas projektového obdobia. Tajomníčka v tomto bode vyhodnotila realizované aktivity členov a jednotlivé výstupy. Zamerala sa na témy ako národné štandardy zamestnaní, inovácie, ranking poskytovateľov vzdelávania, resp. sektorová stratégia.  

Následne sa tajomníčka v rámci prezentácie venovala vyhodnoteniu dotazníka „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“. Na rokovaní vyhodnotila niekoľko vybraných otázok. V ďalšej časti podala členom Sektorovej rady informácie o budúcom fungovaní sektorových rád tajomníčka Aliancie sektorových rád.

Záver

V rámci diskusie sa prihlásil k slovu člen Sektorovej rady p. Mravec, ktorý informoval o využití dát zo SSRĽZ na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pri práci študentov počas vyučovania. Tajomníčka Aliancie sektorových rád následne odprezentovala prezentáciu s názvom „Trh práce 2030+ – hrozba alebo príležitosť?“. V závere rokovania prítomní členovia privítali možnosť pokračovania projektu a podieľania sa na aktivitách nápomocných k rozvoju sektora. Po oficiálnom programe rokovania si zúčastnení vychutnali ochutnávku belgických pív.

Exkurzia hotelovej akadémie

Na druhý deň, 13. októbra 2022, bola zorganizovaná prehliadka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnených sprevádzal člen Sektorovej rady, p. Kubala, ktorý je na pozícii zástupcu riaditeľa predmetnej školy. Členovia mali možnosť vidieť priestory školy, jednotlivé učebne a samotný proces vyučovania. Po prehliadke ochutnali zákusky pripravené žiakmi školy (viď titulný obrázok).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.